Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych wstępnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we wrześniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,8%, czyli w stosunku do sierpnia 2022 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do września 2021 roku – spadła o 0,8 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 17 miesiąc z rzędu. Analiza długoterminowa U […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W sierpniu 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6502,6 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z lipca 2022 roku liczba ta spadła o 5,7 tys. (0,1%), a do tych z sierpnia 2021 roku – zwiększyła się o 150,6 tys. (2,4%). To 18 miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2022 roku sięgała 803,0 tys. W relacji do sierpnia 2022 roku spadła o 3,9 tys. (0,5%), a do września 2021 roku – o 131,7 tys. (14,1%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2022 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Czy mamy spiralę płacowo-cenową?

Czy wzrost płac powoduje podwyższanie cen, co tworzy kolejny impuls do podwyżek wynagrodzeń – i tak w kółko? Czy w naszej gospodarce mamy w ruchu spiralę płacowo-cenową, a inflację można stłumić tylko zatrzymując wzrost płac, co czasem sugerują media oraz niektórzy politycy? Zacznijmy od podstaw. Gdy inflacja jest zerowa i zwiększymy wynagrodzenia pracowników, to rosną ich możliwości […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2022 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 224 tys., czyli była o 26 tys. (0,1%) niższa w stosunku od wyników z I kwartału 2022 roku i o 21 tys. (0,1%) wyższa w porównaniu do II kwartału 2021 roku. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2022 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2022 roku 8,9%, czyli w porównaniu do I kwartału 2022 roku spadła o 1,3 punktu procentowego, a w relacji do II kwartału 2021 roku – o 4,4 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2022 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 773 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wskaźnik w historii (ex aequo z III kwartałem 2021 roku), jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten spadł o 8 […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 770 tys. Była to trzecia największa wartość w historii badania – wyższa była tylko w III i IV kwartale ubiegłego roku. Liczba pracujących wzrosła o 56 tys. (0,3%) w porównaniu do I kwartału 2022 roku, a o […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2022 roku wynosił 57,9% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do I kw. 2022 roku wskaźnik ten spadł o 0,1 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2021 roku wzrósł o 0,3 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2022 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym wzrosło o 58 tys. (4,2%) w porównaniu do I kwartału 2022 roku i o 65 tys. (4,8%) w relacji do II kwartału 2021 roku. W przemyśle zatrudnienie zmniejszyło się w relacji do I kwartału 2022 roku o 77 tys. (1,5%), ale w […]