Co wiemy o strukturze wynagrodzeń?

22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli skurczyła się w relacji do sierpnia 2021 roku o 0,1 pkt. proc. i o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do października 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już piąty miesiąc z rzędu. Ponieważ […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W październiku 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6351,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z września 2021 roku liczba ta zwiększyła się o 3,9 tys. (0,1%), a do tych z października 2020 roku – o 32,8 tys. (0,5%). To ósmy miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie w […]

Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październiku 2021 roku sięgała 912,3 tys. W relacji do września 2021 roku spadła o 22,4 tys. (2,4%), a do października 2020 roku – o 106,1 tys. (10,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne […]

Między równością a dyskryminacją

Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 65 tys. (4,5%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku, ale aż o 208 tys. (13,2%) w relacji do II kwartału 2020 roku. W przemyśle spadki te wynosiły odpowiednio 46 tys. (0,9%) i 55 tys. (1,1%). Wzrost nastąpił natomiast w […]

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 3010 zł brutto miesięcznie i 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Oznacza to wzrost o 210 zł brutto (7,5%) stawki miesięcznej i o 1,40 zł brutto  (7,7%) stawki godzinowej. Minimalne wynagrodzenie oznacza zazwyczaj wypłatę na rękę w kwocie 2 209,56 zł, (podwyżka o 147,89 zł) oraz […]

Nadchodzi czas starszych pracowników

Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II […]

Usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku – wyzwanie dla rynku pracy

Usługi opiekuńcze i wspomagające wobec seniorów to powinien być nie tylko ważny filar polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa, ale także istotny segment usług wpływający funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Nie zawsze o tym jednak pamiętamy. Starzenie się społeczeństwa postępuje i w związku z tym zmienia się skala i struktura potrzeb społecznych. Rosną np. potrzeby związane z opieką długoterminową czy wsparciem w czynnościach życia codziennego. Tego typu potrzeby statystycznie najczęściej pojawiają […]

Praca do końca życia?

Z jednej strony należymy do najbardziej zapracowanych wśród europejskich narodów – jeśli liczyć godziny przepracowywane w roku. Z drugiej – pracujemy relatywnie krótko, jeśli chodzi o liczbę lat i wiek, w którym przechodzimy na emeryturę. Rozwiązanie narzuca się samo: powinniśmy rozłożyć te roboczogodziny w dłuższym czasie. Nie rozwiąże to jednak wszystkich naszych problemów. Żeby zwiększyć możliwości zatrudnienia seniorów w wieku emerytalnym, należy podjąć kilka równoległych działań: na rynku pracy, w polityce […]