Współczynnik aktywności zawodowej

6 lipca 2021

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2021 roku wynosił 57,3% – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł w porównaniu do IV kw. 2020 roku o 0,8 pkt. proc., a o 1,3 pkt. proc. w relacji do I kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że w IV kwartale 2020 roku wskaźnik ten był wyższy o 4,1 pkt. proc.

Analiza długoterminowa
Współczynnik aktywności zawodowej przedstawiany jest przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku, czyli od momentu prowadzenia Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności. W pierwszych latach transformacji wskaźnik utrzymywał się powyżej poziomu 60%, ale około 1994 roku zaczął się obniżać. Od roku 2000 nie spadł jednak poniżej 53%, ale nie przebił też granicy 57%. Maksimum ostatniego piętnastolecia znaleźć można w II kwartale 2000 roku i ponownie w III kwartale 2018 roku (56,8%), a minimum – na początku 2007 roku (53,2%). Od 2008 roku mamy do czynienia z bardzo powolnym, ale dość stabilnym wzrostem tego współczynnika. (ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 roku).

Wskaźnik aktywności zawodowej znacznie różni się w zależności od badanych grup. Przyjmuje różne wartości w tym samym okresie dla płci, jednak znacznie bardziej widoczna jest gradacja wskaźnika dla poszczególnych grup wiekowych. W IV kwartale 2018 roku najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wykazywały grupy osób w wieku 35–44 lata (87,2%) i 25–34 lata (84,5%). W grupach tych przeważnie mamy już za sobą okres kształcenia, a rzadko zmagamy się z chorobami bardzo utrudniającymi tradycyjnie wykonywaną pracę (np. ciężkie choroby płuc i układu krążenia, nowotwory, choroby układu kostno-stawowego).

Warto odnotować, że we wspomnianych grupach wiekowych współczynnik aktywności zawodowej jest znacznie niższy w przypadku kobiet niż mężczyzn. Wiąże się to z utrwalonym w naszej kulturze wzorcem macierzyństwa. Na poziom wskaźnika ma też wpływ badany region. Największy współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 odnotowano w województwie mazowieckim (60,3%), najmniejszy natomiast w warmińsko-mazurskim (51,9%). Ta prawidłowość wynikać może z poziomu trudności znalezienia pracy. Chociaż województwo mazowieckie z bardzo prężną stolicą również różnicuje się terytorialnie pod względem wskaźnika, to Warszawa, jako swoisty „koń pociągowy” w statystykach daje regionowi palmę pierwszeństwa. Województwo warmińsko-mazurskie pozostaje zaś jednym z najtrudniejszych rynków pracy. Tam też zapewne jest najwięcej osób zniechęconych wielokrotnymi nieudanymi próbami do poszukiwania zatrudnienia. Na Śląsku zaś niski wskaźnik aktywności (52,3%), plasujący to województwo na drugim miejscu na dole zestawienia województw, przypisywany jest ciągle obecnemu modelowi rodziny górniczej, w której żona nie pracuje zawodowo.

Metodyka współczynnika aktywności zawodowej
Współczynnik aktywności zawodowej to procentowy udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i powyżej. Ludność aktywna zawodowo to natomiast osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub bezrobotne. Dane powstają zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Eurostatu.

Za osoby pracujące uważa się osoby wykonujące pracę przynoszącą zarobek, osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchownych. Co ciekawe, do pracujących nie zalicza się osób wykonujących pracę na umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych powyżej 3 miesięcy.

Do bezrobotnych natomiast zalicza się osobę, która w okresie badanego tygodnia nie była pracującą, w ciągu 4 ostatnich tygodni aktywnie poszukiwała pracy oraz jest w stanie ją podjąć w ciągu dwóch tygodni następujących po badaniu. Od I kwartału 2001 populacja osób bezrobotnych obejmuje osoby w wieku 15–74 lata.

Uwagi metodologiczne
Do pracujących nie są zaliczane osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawne. W roku 2012 była to armia ponad 1,35 mln osób, a dziś może ich być jeszcze więcej. Warto też mieć na uwadze, że przynależność do kategorii bezrobotnych jest deklaratywna. Badacze nie są bowiem w stanie stwierdzić np. tego, czy osoby bezrobotni faktycznie są w stanie podjąć pracę w ciągu 2 tygodni.

Pamiętajmy także, że w liczniku wskaźnika mamy osoby powyżej 15 roku życia. Obniżenie wartości wskaźnika może więc łączyć się z oddaleniem od rynku pracy osób starszych, matek, czy osób niepełnosprawnych, ale również z wysokim odsetkiem ludzi uczących się i zdobywających kwalifikacje zawodowe.

Łukasz Komuda, lkomuda@fise.org.pl

Komentarze
Ładuję...