Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych MRPiPS w końcu kwietnia 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,6%, czyli w relacji do wyników z marca 2019 roku spadła o 0,3 pkt. proc. W kwietniu 2018 roku stopa ta była o 0,7 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2019 roku wynosiła 939,7 tys. Od końca marca 2019 roku spadła o 45,0 tys. (4,6%), a od kwietnia 2018 roku o 102,8 tys. (9,9%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 649 tys. […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1633,78 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (7,1%). W roku 2018 płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł (5%), w 2017 – 150 […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W marcu 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6393,6 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych ze lutego 2019 roku liczba ta wzrosła o 15,6 tys. (0,2%), a w stosunku do stycznia 2018 roku – o 188,3 tys. (3,0%). Był to rekord w historii badania. W ujęciu 12-miesięcznym zatrudnienie rosło […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2018 roku 12,4%, czyli spadła w porównaniu do III kwartału 2018 roku o 0,3  punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 2,4 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2018 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 853 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to jeden z najniższych wyników w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 2,6% względem III kwartału roku 2018  i spadł o 1,3% w porównaniu do IV kwartału 2017 roku. Najwyższą wartość […]

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2018 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 409 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta spadła o 208 tys. (1,3%) w porównaniu do III kwartału 2018 roku i wzrosła o 5 tys. (0,0%) w relacji do IV kwartału roku 2017 – informuje Główny […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 roku wyniósł 56,1% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2018 roku i o 0,1 pkt. proc. w relacji do IV kwartału 2017 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2018 roku w rolnictwie pracowało 1 557 tys. osób, w przemyśle – 5 278 tys., a w usługach – 9 488 tys. Dla rolnictwa był to drugi najniższy wskaźnik w historii badania (po tym odnotowanym dwa kwartały wcześniej). Dla przemysłu – najwyższy. W porównaniu do III kwartału 2018 roku […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2018 roku wynosiła 17 058 tys., czyli była o 221 tys. (1,3%) niższa w stosunku do wyników III kwartału 2018 roku i o 115 tys. (0,7%) do IV kwartału 2017 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2018 roku została oszacowana na 13 […]