Statystyki:

 

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2021 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 203 tys., czyli była o 83 tys. (0,5%) wyższa w stosunku od wyników z I kwartału 2021 roku i o 402 tys. (2,4%) wyższa w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2021 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2021 roku 13,3%, czyli w porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 0,7 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2020 roku – wzrosła o 3,8 punktu procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2021 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 799 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wskaźnik w historii, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten spadł o 20 osób (2,4% względem I kwartału roku 2021 […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2021 roku wynosił 57,6% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł w porównaniu do I kw. 2021 roku o 0,3 pkt. proc., a o 2,1 pkt. proc. w relacji do II kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2021 roku w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie pracowało 1 430 tys. osób, w przetwórstwie przemysłowym – 3 240 tys., a pozostałych sekcjach PKD sklasyfikowano 11 763 tys. Od 2021 roku GUS zmienił metodologię podawania danych. W IV kwartale 2020 roku w usługach zajęcie znajdowało 58,8% pracujących ogółem […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sierpniu 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8%, czyli nie zmieniła się w relacji do lipca 2021 roku i spadła o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do sierpnia 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już trzeci miesiąc z rzędu. Ponieważ jednak pandemia […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W lipcu 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6361,7 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z czerwca 2021 roku liczba ta wzrosła o 2,4 tys. (0,4 promila), a do czerwca 2020 roku – o 109,7 tys. (1,8%). To piąty miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie w porównaniu z […]

Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2021 roku sięgała 961,8 tys. W relacji do lipca 2021 roku spadła o 13,1 tys. (1,3%), a do sierpnia 2020 roku – o 66,2 tys. (6,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne […]

Płaca minimalna

15 czerwca 2021 roku rząd przedłożył Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję podwyższenia wynagrodzenia minimalnego o 200 zł do 3000 zł brutto i stawki godzinowej z 18,30 zł do 19,60 zł brutto, czyli w obu przypadkach o 7,1%. RDS i jej poprzedniczka sprzed lipca 2015 roku, czyli Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, rzadko były w stanie wypracować […]