Płaca minimalna

14 stycznia 2021

Od stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł brutto, czyli wzrośnie o 200 zł (7,7%). Wzrost ten jest blisko dwukrotnie niższy od skoku minimalnej w 2020 roku, a także dwukrotnie niższy od obietnic partii rządzącej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2019 roku (zapowiadano 3000 zł brutto). Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku wynosił 350 zł brutto (15,6%), w 2019 roku – 150 zł (7,1%), w 2018 – 100 zł (5,0%), w 2017 – 150 zł (8,1%), w 2016 – 100 zł brutto (5,7%), a w 2015 – 70 zł brutto (4,1%). Wynagrodzenie minimalne na rękę w 2021 roku wynosi 2061,67 zł, czyli zwiększyło się w porównaniu do ubiegłego roku o 184,05 zł (9,8%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika z minimalną pensją to dla pracodawcy w 2021 roku kwota 3373,44 zł (przy założeniu stawki ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,67%), czyli o 240,96 zł (7,7%) więcej niż rok wcześniej.

Analiza długoterminowa
Ze względu na to, że Polska jest typową gospodarką, w której deflacja występuje niezwykle rzadko, za to inflacja w niektórych okresach potrafi przekraczać 2%, ceny – a wraz z nimi płace – mają tendencję do stałego wzrostu. Wynagrodzenia winduje też rozwój gospodarczy, a właściwie nie tyle sam nominalny rozwój ile wzrost wydajności pracy. Nic więc dziwnego, że skoro w naszym ustroju gospodarczym istnieje ustalony urzędowo poziom wynagrodzenia minimalnego, to aby spełniać swoją funkcję (zapewnienia minimalnego poziomu dochodów dla tych, którzy pracują), musi być on dość regularnie podnoszony.

Dekadę lat 90. rozpoczynaliśmy z wynagrodzeniem minimalnym na poziomie 550 tys. starych złotych (denominacja złotówki miała miejsce w roku 1995) – UWAGA: wszystkie wyliczenia poniżej dotyczą kwot brutto. Od tego czasu jego poziom podnoszono już 35-krotnie przez 24 lata. W zmienności ustalanej urzędowo kwoty wynagrodzenia minimalnego można wyróżnić cztery okresy. Od początku przemian ustrojowych do połowy 1993 roku płaca minimalna zmieniała się nieregularnie, ale dość często – przeciętnie co trzy miesiące. Potem przez trzy lata kwota ta była podnoszona regularnie co kwartał. W połowie roku 1996 wróciła nieregularność, ale do końca 2002 roku zmiany następowały rzadziej – przeciętnie co dziesięć miesięcy. Po najdłuższym w naszej historii po 1989 roku okresie od stycznia 2001 roku do grudnia 2003 roku (czyli przez dwa lata) płaca nie ulegała zmianie. Jednak na podstawie Ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rytm zmiany kwoty wynagrodzenia ustalono na roczny i nowy jej pułap obowiązuje od 1 stycznia kolejnego roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której prognoza inflacji na kolejny rok mówi o wzroście cen większym niż 5%. W takiej sytuacji nowe kwoty wynagrodzenia minimalnego ustalane są na 1 stycznia i 1 lipca.

Ponieważ wysokość wynagrodzenia minimalnego jest określana administracyjnie, nie ma sensu poświęcać zbyt wiele miejsca zmianom jej wysokości – nie mówią nam one wiele o właściwościach naszej gospodarki, ale o decyzjach politycznych kolejnych rządów. Niemniej warto przyjrzeć się chociaż wartościom skrajnym.

Najniższy nominalny wzrost wynagrodzenia minimalnego miał miejsce w lipcu 1989 roku, gdy kwota ta wzrosła z 17800 do 22100 starych złotych, czyli o 4300 starych złotych, które można przeliczyć na 43 nowe grosze (w wartościach względnych był to skok o blisko 1/4). Najniższy względny wzrost tej kwoty nastąpił w styczniu 2004 roku: z 800 do 824 zł, czyli tylko o 3%.

Najwyższy nominalny wzrost tego wynagrodzenia odnotowano w styczniu 2020 roku, gdy zwiększyło się ono z 2250 zł do 2600 zł, czyli o 350 zł (15,6%). Względny skok był najwyższy w styczniu 1990 roku: zmiana z 38 tys. do 120 tys. starych złotych oznacza wzrost o 216% (ostatnia aktualizacja: styczeń 2020 roku).

Uwagi metodologiczne
Od przeszło dekady rząd co roku ustala kwotę płacy minimalnej. Punktem odniesienia stało się 800 zł brutto ustalone dla 2003 roku – i kwota ta rośnie za sprawą podanych niżej wyliczeń. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi, że wzrost tego wynagrodzenia musi być przynajmniej taki, jak prognozowana w ustawie budżetowej inflacja plus różnica pomiędzy realną inflacją w roku, w którym ustalana jest przyszła kwota wynagrodzenia, a prognozą na ten ostatni rok*. Inaczej mówiąc: jeśli w roku 2015 inflacja wyskoczy ponad przewidywania Ministerstwa Finansów, układającego budżet na 2015 rok, to nadwyżka realnej inflacji ponad prognozowaną dla 2015 roku będzie dodana do inflacji prognozowanej dla 2016 roku przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego dla 2016 roku.

* Faktycznie wyliczenia uwzględniają wskaźniki wzrostu cen, które wynoszą 100 + wskaźnik inflacji, dlatego nie ma mowy o sumowaniu wskaźnika prognozowanej inflacji i różnicy inflacja realna-inflacja prognozowana, ale o mnożeniu ich. Dokładną treść Ustawy zawierającej sposób liczenia można znaleźć tutaj.

Łukasz Komuda, lkomuda@fise.org.pl

Komentarze
Ładuję...