RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Dostępne dane pozwalają jednak oszacować liczbę osób, które mają prawo do podejmowania legalnej pracy w naszym kraju. W 2022 roku było ich średnio ok. 1,7 miliona, przy czym niemal 1/3 pochodziła z innych krajów niż Ukraina. Instytucje państwa nie zbierają w

  • Populacja NEET w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej po raz pierwszy spadła poniżej 13 mln. W Polsce już tylko nieznacznie przekraczyła milion – wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2022 rok. NEET to jednak bardzo niejednorodna grupa, której członków więcej może dzielić niż łączyć. Zacznijmy od definicji i kwestii metodologicznych. Bez tego niektóre szczegóły będą

  • W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców?

  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2023 roku sięgała 783,7 tys. W relacji do lipca 2023 roku wzrosła o 1,3 tys. (0,2%), a do sierpnia 2022 roku – spadła o 23,2 tys. (2,9%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych sprzed 12 miesięcy malała 26 miesiące z rzędu. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2023 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 443 tys. W porównaniu do I kwartału 2023 roku spadła o 62 tys. (12,3%), a w relacji do II kwartału 2022 roku – o 11 tys. (2,4%). W II kwartale 2023 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 360 tys. (81%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sierpniu 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,0%, czyli w stosunku do lipca 2023 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do sierpnia 2022 roku – zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego itd.) trwa już 23 miesiące z rzędu. Ostatni raz niższa stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu miała miejsce w roku 1990 – wynosiła wówczas 4,5%.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2023 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 850 tys. Była to druga najwyższa wartość w historii badania. Liczba pracujących spadła o 2 tys. (0,1 promila) w porównaniu do I kwartału 2023 roku (rekordowego), a wzrosła o 80 tys. (0,5%) w relacji do II kwartału roku 2022. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.).Oznacza to, że dwie dekady temu pracowało o 3,5 mln osób mniej niż obecnie.

Wesprzyj nas!