RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Co stanie się ze stopą bezrobocia w nadchodzących miesiącach? Czy zacznie rosnąć? Analiza szeregu innych wskaźników gospodarczych nie potrafi dać nam jednoznacznej odpowiedzi. Choć są przesłanki, by oczekiwać tego skoku, demografia może sprawić, że do okresu odczuwalnej poprawy koniunktury gospodarczej dopłyniemy bez znaczącej zmiany tego wskaźnika. Stopa bezrobocia rejestrowanego – według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny,

  • Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Dostępne dane pozwalają jednak oszacować liczbę osób, które mają prawo do podejmowania legalnej pracy w naszym kraju. W 2022 roku było ich średnio ok. 1,7 miliona, przy czym niemal 1/3 pochodziła z innych krajów niż Ukraina. Instytucje państwa nie zbierają w

  • Populacja NEET w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej po raz pierwszy spadła poniżej 13 mln. W Polsce już tylko nieznacznie przekraczyła milion – wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2022 rok. NEET to jednak bardzo niejednorodna grupa, której członków więcej może dzielić niż łączyć. Zacznijmy od definicji i kwestii metodologicznych. Bez tego niektóre szczegóły będą

  • W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców?


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2024 roku sięgała 822,2 tys. W relacji do lutego 2024 roku spadła o 23,1 tys. (2,7%), a do marca 2023 roku – o 24,7 tys. (2,9%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w IV kwartale 2023 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 547 tys. W porównaniu do III kwartału 2023 roku wzrosła o 59 tys. (12,1%), a w relacji do IV kwartału 2022 roku – o 37 tys. (7,2%). W IV kwartale 2023 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 230,3 tys. (42%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,3% i w relacji do danych z lutego 2024 roku spadła o 0,1 pkt. proc. W porównaniu do marca 2023 roku stopa zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego itd.) trwa już 30 miesięcy z rzędu.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2023 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 17 323 tys. Była to druga najwyższa wartość w historii badania, po wyniku z I kwartału 2023 roku (17 332 tys.). Liczba pracujących wzrosła o 44 tys. (0,3%) w porównaniu do III kwartału 2023 roku, a o 15 tys. (0,1%) w relacji do IV kwartału roku 2022. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.). Oznacza to, że dwie dekady temu pracowało o 4 mln osób mniej niż obecnie.

Wesprzyj nas!