RynekPracy.org

Wiadomości:


  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba

  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II

  • Usługi opiekuńcze i wspomagające wobec seniorów to powinien być nie tylko ważny filar polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa, ale także istotny segment usług wpływający funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Nie zawsze o tym jednak pamiętamy. Starzenie się społeczeństwa postępuje i w związku z tym zmienia się skala i struktura potrzeb społecznych. Rosną np. potrzeby związane z opieką długoterminową czy wsparciem w czynnościach życia codziennego. Tego typu potrzeby statystycznie najczęściej pojawiają


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2022 roku sięgała 852,0 tys. W relacji do kwietnia 2022 roku spadła o 26,0 tys. (3,0%), a do maja 2021 roku – o 174,7 tys. (17,0%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w I kwartale 2022 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 536 tys. W porównaniu do IV kwartału 2021 roku wzrosła o 39 tys. (7,8%), a w relacji do I kwartału 2021 roku – spadła o 151 tys. (22,0%). W I kwartale 2022 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 381,0 tys. (71,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w maju 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,1%, czyli pozostała w stosunku do kwietnia 2022 roku zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do maja 2021 roku – o 1,0 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 13 miesiąc z rzędu. Wygląda więc na to, że w czerwcu 2021 roku przerwany został najkrótszego w historii okresu wzrostu bezrobocia (14 miesięcy), po którym powrócił okres spadkowy stopy bezrobocia rejestrowanego.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 714 tys. Była to trzecia największa wartość w historii badania – wyższa była tylko jeden i dwa kwartały wcześniej. Liczba pracujących spadła o 66 tys. (0,4%) w porównaniu do IV kwartału 2021 roku, ale wzrosła o 281 tys. (1,7%) w relacji do I kwartału roku 2021. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.).

Wesprzyj nas!