RynekPracy.org

Wiadomości:


  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba

  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II

  • Usługi opiekuńcze i wspomagające wobec seniorów to powinien być nie tylko ważny filar polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa, ale także istotny segment usług wpływający funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Nie zawsze o tym jednak pamiętamy. Starzenie się społeczeństwa postępuje i w związku z tym zmienia się skala i struktura potrzeb społecznych. Rosną np. potrzeby związane z opieką długoterminową czy wsparciem w czynnościach życia codziennego. Tego typu potrzeby statystycznie najczęściej pojawiają


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październiku 2021 roku sięgała 912,3 tys. W relacji do września 2021 roku spadła o 22,4 tys. (2,4%), a do października 2020 roku – o 106,1 tys. (10,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 606 tys. W porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 81 tys. (11,8%), a w relacji do II kwartału 2020 roku wzrosła o 79 tys. (15,0%). W II kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 418,6 tys. (69,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli skurczyła się w relacji do sierpnia 2021 roku o 0,1 pkt. proc. i o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do października 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już piąty miesiąc z rzędu. Ponieważ jednak pandemia jeszcze się nie skończyła, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w czerwcu 2021 roku przerwany został najkrótszego w historii okresu wzrostu bezrobocia (14 miesięcy), po którym powrócił okres spadkowy stopy bezrobocia rejestrowanego.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum w III kwartale 2020 roku – 16 644 tys.

Wesprzyj nas!