RynekPracy.org

Wiadomości:


  • W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców?

  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba

  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu 2022 roku sięgała 857,6 tys. W relacji do grudnia 2022 roku wzrosła o 45,3 tys. (5,6%), a do stycznia 2022 roku – spadła o 69,5 tys. (7,5%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych sprzed 12 miesięcy malała 20 miesiąc z rzędu. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w III kwartale 2022 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 502 tys. W porównaniu do II kwartału 2022 roku zwiększyła się o 48 tys. (10,6%), a w relacji do III kwartału 2021 roku – zmniejszyła o 26 tys. (4,9%). W III kwartale 2022 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 304,3 tys. (60,6%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli w stosunku do grudnia 2022 roku wzrosła o 0,3 pkt. proc., a w porównaniu do stycznia 2022 roku – spadła o 0,4 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego itd.) trwa już 16 miesiąc z rzędu. Od 1990 roku nie było stycznia, w którym stopa bezrobocia była wyższa, natomiast w 2019 roku była dokładnie taka sama, czyli wynosiła 5,5%.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 690 tys. Była to piąta największa wartość w historii badania – wyższa była tylko od III kwartału 2021 do II kwartału 2022 roku. Liczba pracujących spadła o 80 tys. (0,5%) w porównaniu do II kwartału 2022 roku, a o 124 tys. (0,7%) w relacji do III kwartału roku 2021. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.).

Wesprzyj nas!