RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II

  • Usługi opiekuńcze i wspomagające wobec seniorów to powinien być nie tylko ważny filar polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa, ale także istotny segment usług wpływający funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Nie zawsze o tym jednak pamiętamy. Starzenie się społeczeństwa postępuje i w związku z tym zmienia się skala i struktura potrzeb społecznych. Rosną np. potrzeby związane z opieką długoterminową czy wsparciem w czynnościach życia codziennego. Tego typu potrzeby statystycznie najczęściej pojawiają

  • Z jednej strony należymy do najbardziej zapracowanych wśród europejskich narodów – jeśli liczyć godziny przepracowywane w roku. Z drugiej – pracujemy relatywnie krótko, jeśli chodzi o liczbę lat i wiek, w którym przechodzimy na emeryturę. Rozwiązanie narzuca się samo: powinniśmy rozłożyć te roboczogodziny w dłuższym czasie. Nie rozwiąże to jednak wszystkich naszych problemów. Żeby zwiększyć możliwości zatrudnienia seniorów w wieku emerytalnym, należy podjąć kilka równoległych działań: na rynku pracy, w polityce


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2021 roku sięgała 936,0 tys. W relacji do sierpnia 2021 roku spadła o 13,1 tys. (2,6%), a do września 2020 roku – o 87,7 tys. (8,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 606 tys. W porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 81 tys. (11,8%), a w relacji do II kwartału 2020 roku wzrosła o 79 tys. (15,0%). W II kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 418,6 tys. (69,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we wrześniu 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,6%, czyli skurczyła się w relacji do sierpnia 2021 roku o 0,2 pkt. proc. i o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do września 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już czwarty miesiąc z rzędu. Ponieważ jednak pandemia jeszcze się nie skończyła, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w czerwcu 2021 roku przerwany został najkrótszego w historii okresu wzrostu bezrobocia (14 miesięcy), po którym powrócił okres spadkowy stopy bezrobocia rejestrowanego.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum w III kwartale 2020 roku – 16 644 tys.

Wesprzyj nas!