RynekPracy.org

Wiadomości:


  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba

  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II

  • Usługi opiekuńcze i wspomagające wobec seniorów to powinien być nie tylko ważny filar polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa, ale także istotny segment usług wpływający funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Nie zawsze o tym jednak pamiętamy. Starzenie się społeczeństwa postępuje i w związku z tym zmienia się skala i struktura potrzeb społecznych. Rosną np. potrzeby związane z opieką długoterminową czy wsparciem w czynnościach życia codziennego. Tego typu potrzeby statystycznie najczęściej pojawiają


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lutym 2022 roku sięgała 903,9 tys. W relacji do lutego 2022 roku spadła o 17,9 tys. (1,9%), a do marca 2021 roku – o 174,5 tys. (16,2%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w IV kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 497 tys. W porównaniu do III kwartału 2021 roku spadła o 31 tys. (5,9%), a w relacji do IV kwartału 2020 roku – o 34 tys. (6,4%). W IV kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 404,6 tys. (81,4%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w marcu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4%, czyli pozostała w stosunku do stycznia 2022 roku zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do marca 2021 roku – o 1,0 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 11 miesiąc z rzędu. Wygląda więc na to, że w czerwcu 2021 roku przerwany został najkrótszego w historii okresu wzrostu bezrobocia (14 miesięcy), po którym powrócił okres spadkowy stopy bezrobocia rejestrowanego.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 780 tys. Była to druga największa wartość w historii badania – wyższa była tylko kwartał wcześniej. Liczba pracujących spadła o 34 tys. (0,2%) w porównaniu do III kwartału 2021 roku, ale wzrosła o 225 tys. (1,4%) w relacji do IV kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.).

Wesprzyj nas!