RynekPracy.org

Wiadomości:


  • W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców?

  • 22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba

  • Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,

  • Polskie społeczeństwo starzeje się, a konsekwencje tego zjawiska mogą być dotkliwe. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. Póki co jednak, jesteśmy przeciwni ustawowym rozwiązaniom, takim jak podwyższenie wieku emerytalnego. Alternatywą jest promowanie dłuższej pracy na poziomie organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy NGO. Emerytura, rozumiana jako czas wolny u schyłku życia, jest zjawiskiem relatywnie nowym, rozpowszechnionym w Europie dopiero po II


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2022 roku sięgała 803,0 tys. W relacji do sierpnia 2022 roku spadła o 3,9 tys. (0,5%), a do września 2021 roku – o 131,7 tys. (14,1%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2022 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 454 tys. W porównaniu do I kwartału 2022 roku spadła o 82 tys. (9,8%), a w relacji do II kwartału 2021 roku – o 152 tys. (25,1%). W II kwartale 2022 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 394,7 tys. (86,9%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych wstępnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we wrześniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,8%, czyli w stosunku do sierpnia 2022 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do września 2021 roku – spadła o 0,8 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 17 miesiąc z rzędu.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 770 tys. Była to trzecia największa wartość w historii badania – wyższa była tylko w III i IV kwartale ubiegłego roku. Liczba pracujących wzrosła o 56 tys. (0,3%) w porównaniu do I kwartału 2022 roku, a o 173 tys. (1,0%) w relacji do II kwartału roku 2021. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.).

Wesprzyj nas!