Akty prawne – bezrobocie i rynek pracy

4 maja 2004

Do naszego wykazu podstawowych aktów prawnych została dodana ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Wykaz podstawowych aktów prawa zawiązanych z problematyką rynku pracy i bezrobocia:

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Informacji Prawnej i są zamieszczone za jego zgodą.

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity. Dz.U. 98.21.94, z późn. zmianami.
   
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, Dz.U. 98.16.74, z późn. zmianami.
   
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 96.62.289, z późn. zmianami.
   
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu, Dz.U. 96.143.662, z późn. zmianami.
   
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Dz.U. 96.143.663, z późn. zmianami.
   
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, Dz.U. 96.114.545. z późn. zmianami.
   
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, Dz.U. 01.34.408, z późn. zmianami.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika, Dz.U. 82.2.13, z późn. zmianami.
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 05.164.1366.
 10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 03.122.1143.
   
 11. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. 98.133.872, z późn. zmianami.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej, Dz.U. 98.166.1247.
   
 13. Ustawa z dnia 6 marca 1981r.  o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jednolity, Dz.U. 83.19.83.
   
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania
  organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy, Dz.U. 83.35.163, z późn. zmianami.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu, Dz.U. 98.156.1023, z późn. zmianami.
   
 16. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. 03.90.844, z późn. zmianami.
   
 17. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, Dz.U. 03.210.2037.
   
 18. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. 94.1.1, z późn. zmianami.
   
 19. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, Dz.U. 01.79.85, z późn. zmianami.
   
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy, Dz.U. 96.71.336, z późn. zmianami.
   
 21. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. 01.100.1080, z późn. zmianami.
   
 22. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 91.55.236,z późn. zmianami.
   
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 97.133.883, z późn. zmianami.
   
 24. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 91.80.350, z późn. zmianami.
   
 25. Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. 93.11.50, z późn. zmianami.
   
 26. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 92.21.86, z późn. zmianami.
   
 27. Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju wspierania rozwoju regionalnego, Dz.U. 00.48.550, z późn. zmianami.
   
 28. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. 00.60.704, z późn. zmianami.
   
 29. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz.U.00.109.1158, z późn. zmianami.
   
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa, Dz.U.03.100.924.
   
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz.U.03.39.336.
   
 32. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.03.96.873, z późn. zmianami.
   
 33. Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U.03.166,1608, z późn. zmianami.
   
 34. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U.06.94.651.
   
 35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U.06.156.1116.
   
 36. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, z poźń. zmianami – ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dn. 16 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 48 . poz. 320

   

 

Komentarze
Ładuję...