W jakim kraju kultura organizacyjna jest najbardziej podobna do naszej?

29 maja 2019

Jednym z najpopularniejszych modeli badania narodowej kultury organizacyjnej jest ten skonstruowany przez holenderskiego psychologa społecznego Geerta Hofstede. Po latach dopracowywania i modyfikacji zawiera on sześć wymiarów kulturowych ocenianych w skali od 0 do 100 punktów.

  1. Hierarchiczność określa w jakim stopniu słabsi członkowie zespołu, społeczeństwa, pracownicy niższego szczebla, akceptują to, że władza nie jest dystrybuowany równo pomiędzy wszystkich w danej zbiorowości (organizacji). 0 oznacza stałe kwestionowanie autorytetów i presję na równe dystrybuowanie poziomu kontroli między wszystkich. 100 oznacza sztywne struktury hierarchiczne i akceptację takiego porządku bez wahania.
  2. Indywidualizm mówi o sile relacji między jednostkami a ich otoczeniem: kolegami z pracy, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, o skali solidarności. 0 oznacza skrajne dążenie do kolektywizmu, wspólnotowości działania i celów, lojalność wobec innych członków grupy np. pracowników firmy. 100 to skrajny indywidualizm, w którym nie ma miejsca na „my” (z wyjątkiem najbliższej rodziny) – wszelkie relacje z „innymi” są tymczasowe i słabe.
  3. Męskość dotyczy preferencji względem nagradzania osiągnięć, osobistych sukcesów, asertywności, stanowczości. 0 oznacza skrajną kobiecość organizacji, czyli stawianie na troskę o innych oraz jakość życia. 100 to przeciwieństwo – liczy się konkurencyjność, wydajność, indywidualne wyniki.
  4. Nietolerancja niepewności wskazuje odporność na nieprzewidywalność zmian, przyszłości, a także na niejednoznaczność sytuacji. 0 oznacza organizacje, w których akceptuje się skrajnie różne poglądy, postawy, style życia, reguł społecznych jest mało, niejednoznaczność jest czymś zwyczajnym. 100 to środowisko sztywnego gorsetu zasad, norm zachowań, regulacji oraz wiara w absolutną prawdę, niepodlegającą deliberacji.
  5. Orientacja na cele długoterminowe to wymiar opisujący stosunek do tego, jak przeszłość określa teraźniejszość, a ta – przyszłość. 0 oznacza społeczności, w których najważniejsze są tradycje, które traktuje się śmiertelnie poważnie, a także niezłomność, niezmienność zasad niezależnie od tego, czy czas je falsyfikuje i obnaża ich szkodliwość. 100 to koncentracja na przyszłym, ostatecznym efekcie, skrajny pragmatyzm, elastyczność, nieustające dopasowywanie się do okoliczności dla uzyskania najlepszych rezultatów.
  6. Pobłażliwość odnosi się do swobody, jaką społeczeństwo daje jednostkom, by podążały za swoimi pragnieniami, potrzebami, marzeniami i zachciankami. 0 oznacza skrajnie krytyczny stosunek do folgowania sobie, a nagradzanie się za wykonaną pracę (i bez powodu) jest ściśle regulowane, oceniane, krytykowane. 100 wskazuje na pełne przyzwolenie na cieszenie się życiem. Wtrącanie się w czyjeś zachcianki, skłonność do szukania zabawy, rozrywki jest bardzo rzadkie.

Polska według najnowszych danych zebranych przez badaczy z firmy Hofstede Insight prezentuje się jako kraj o skrajnie wysokiej nietolerancji niepewności (93), bardzo niskim poziomie pobłażliwości (29), wysokiej hierarchiczności (68), męskości (64), niskiej orientacji na cele długoterminowe (38) i ponadprzeciętnym indywidualizmie (60).

Jaka kultura narodowa jest najbardziej podobna do naszej, a jaka najbardziej od naszej odległa? Zbadane zostały aż 104 kraje, wliczając w to wszystkie duże oraz średnie gospodarki i większość (34) państw europejskich. Przyjmując, że bardzo duża różnica w jednym wymiarze będzie różniła Polskę od innego kraju bardziej, niż sześć małych różnic w każdym z wymiarów, lepiej sumować nie różnice punktowe w poszczególnych wymiarach, ale ich kwadraty.

Kalkulując w ten sposób, okaże się, że najbliższymi kulturami do polskiej charakteryzują się Hiszpania, Grecja i Turcja – bardzo zbliżone w hierarchiczności, nietolerancji niepewności i orientacji na cele długoterminowe, a nieco bardziej oddalone w pozostałych wymiarach. Na dalszych miejscach uplasowały się Włochy, Maroko, Czechy, Francja, Libia, Surinam i Malta.

Najbardziej oddalonymi od Polski kulturami narodowymi cechują się natomiast Szwecja, Dania i Singapur (w tej kolejności). Tu są tylko pojedyncze podobieństwa: Singapur jest podobnie hierarchiczny i nieco zbliżony pod względem męskości, a Dania i Szwecja – jeśli chodzi o orientację na cele długoterminowe. Na dalszych miejscach, jeśli chodzi o dystans od naszej kultury, znalazły się takie kraje jak Wyspy Zielonego Przylądka, Puerto Rico, Mozambik, Angola, Wenezuela, Chiny i Jamajka.

Licząc w powyższy sposób, odkryjemy też, że nasza narodowa kultura organizacyjna jest bliższa tym np. w Maroko, Brazylii i Arabii Saudyjskiej niż w Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Spośród naszych sąsiadów najbliższą kulturą charakteryzują się Czechy, a najdalszą – Słowacja.

Łukasz Komuda, lkomuda@fise.org.pl

Komentarze
Ładuję...