PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018
Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1720 tys. osób, w przemyśle – 5189 tys., a w usługach – 9531 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wskaźnik w historii badania (najniższy był w IV kwartale 2016 roku). W przypadku przemysłu liczba zatrudnionych była minimalnie niższa od rekordu, który został ustanowiony kwartał wcześniej. Usługi zaś rosły, co oznacza, że pobiły kolejny rekord najwyższej liczby pracujących w historii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W porównaniu do II kwartału 2017 roku w rolnictwie i przemyśle odpowiednio o 6 tys. osób (0,3%) i o 23 tys. osób (0,4%), a w usługach wzrosła o 45 tys. osób (0,5%). W relacji do III kwartału 2016 roku w rolnictwie nastąpił spadek liczby pracujących o 3 tys. (0,2%), natomiast w pozostałych sektorach wzrost: o 97 tys. osób (1,9%) w przemyśle i o 149 tys. osób (1,6%) w usługach. W III kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 58,0% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,6%, a w rolnictwie 10,5%.

Użyj suwaków powyżej, aby zmienić okres wyświetlania wskaźników.
Najedź myszką na punkty wykresu i odczytaj wskazania dla danych kwartałów.


Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1720 tys. osób, w przemyśle – 5189 tys., a w usługach – 9531 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wskaźnik w historii badania (najniższy był w IV kwartale 2016 roku). W przypadku przemysłu liczba zatrudnionych była minimalnie niższa od rekordu, który został ustanowiony kwartał wcześniej. Usługi zaś rosły, co oznacza, że pobiły kolejny rekord najwyższej liczby pracujących w historii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W porównaniu do II kwartału 2017 roku w rolnictwie i przemyśle odpowiednio o 6 tys. osób (0,3%) i o 23 tys. osób (0,4%), a w usługach wzrosła o 45 tys. osób (0,5%). W relacji do III kwartału 2016 roku w rolnictwie nastąpił spadek liczby pracujących o 3 tys. (0,2%), natomiast w pozostałych sektorach wzrost: o 97 tys. osób (1,9%) w przemyśle i o 149 tys. osób (1,6%) w usługach. W III kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 58,0% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,6%, a w rolnictwie 10,5%.

Analiza długoterminowa
W ostatnim dwudziestoleciu łatwo zauważyć, że trend charakteryzujący większość rozwiniętych gospodarek zmienia także polską rzeczywistość: oto właściwie stale zmniejsza się zatrudnienie w rolnictwie, za to rośnie – w usługach. Zatrudnienie w przemyśle oscyluje wokół wartości 5 mln osób.

W połowie lat 90. w rolnictwie pracowało nawet 3,5 mln Polaków, co stanowiło 22% wszystkich pracujących. W nowym wieku było to już tylko 2,5 mln, a rok temu spadło trwale poniżej 2 mln. Odbywa się to przy braku spadku produkcji rolnej, co oznacza, że proces konsolidacji małych gospodarstw rolnych w przedsiębiorstwa wielkoobszarowe, mechanizacja prac polowych i ucieczka dzieci rolników do miast są zjawiskiem relatywnie niezmiennym, które przez kolejną dekadę nie powinny przekształcać struktury sektorowej zatrudnienia w naszym kraju.

W 1995 roku w sektorze usługowym zatrudnienie znajdowało 46% pracujących – było to 6,7 mln ludzi. Dwanaście lat później było to już 8 mln, a w 2010 roku – 9 mln pracowników. W 2000 roku udział usług w zatrudnieniu przekroczył 50% i od tej pory stale rośnie. Wzrost znaczenia usług w zatrudnieniu jest charakterystyczny dla kraju, który osiągnął pewien poziom dochodów obywateli i którego gospodarka osiągnęła już pewien stopień nowoczesności, za czym przyszła podaż i popyt na różnego rodzaju usługi tak adresowane do biznesu, co i do konsumentów (ostatnia aktualizacja: wrzesień 2017 roku).

Uwagi metodologiczne
Liczby osób zatrudnionych w sektorach rolniczym, przemysłowym i usługowym szacowane są w sposób ciągły i cokwartalny od okresu grudzień 1994 roku – luty 1995 roku, czyli niemal od początku realizacji Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Niemniej do lutego 1999 roku badania – choć przeprowadzano je co kwartał – nie mówiły o sytuacji w poszczególnych kwartałach, ale raczej w okresach przesuniętych o miesiąc, np. marzec–maj. Typowe analiza kwartalna stała się możliwa od czwartego kwartału 1999 roku.

Podział pracowników na sektory odbywa się zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), przy czym od I kwartału 2008 r. dane opracowywane są w oparciu o PKD 2007. W związku ze zmianą klasyfikacji PKD dane od I kwartału 2008 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami z poprzednich lat.

Sektor rolniczy obejmuje sekcje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Sektor przemysłowy:
- górnictwo i wydobywanie;
- przetwórstwo przemysłowe;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją;
- budownictwo.
Sektor usługowy obejmuje zaś wszystkie pozostałe sekcje, przy czym dane nie obejmują nieustalonego rodzaju działalności.

Liczby zatrudnionych w sektorach rolniczym, przemysłowym i usługowym obliczane są raz na kwartał i publikowane około dwóch i pół miesiąca po zakończeniu badanego kwartału.

Liczba osób pracujących to liczba osób w wieku 15 lat i więcej, które w tygodniu badania przepracowały przynajmniej jedną godzinę otrzymując za to wynagrodzenie lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym albo prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem. Do pracujących wlicza się także osoby, które miały pracę, ale jej nie wykonywały: z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, albo z innego powodu, o ile przerwa nie wynosiła dłużej niż trzy miesiące, a w przypadku pracowników najemnych – nawet ponad trzy miesiące, o ile otrzymywali wynagrodzenie w kwocie co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. Do kategorii pracujących wlicza się także uczniów na praktykach w zakładach pracy, jeśli zawarto z nimi stosowne umowy i wypłacano choć symboliczne wynagrodzenie.

Badania powyższych wielkości prowadzone są według takiej właśnie metodyki (albo bardzo zbliżonej), co pozwala Eurostatowi na porównania międzynarodowe, po niewielkich korektach wynikających z lokalnych różnic wyliczania wskaźnika.

Słabości miernika
Wątpliwości może budzić podział rodzajów działalności gospodarczej na sektory np. usługi budowlane mogą zostać wliczone w sektor produkcyjny.


ZOBACZ WSZYSTKIE OPISANE STATYSTYKI.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

Fot. torange.biz, CC-BY 4.0

FLEXICURITY | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | ZAGRANICA | 14.09.2017 Mariusz Błaszczak chciałby precyzyjnie sterować napływem gastarbeiterów do naszego kraju. Wedle przedstawionego niedawno projektu ustawy podległe mu MSWiA miałoby pilnować limitów rozpisanych (na bazie danych i opinii resortów pracy i rozwoju) na zawody, branże i rodzaje umów w podziale na poszczególne województwa. Pomysł skrytykował m.in. Piotr Nowak z portalu Strajk.eu… (więcej >)