PORTAL PROWADZI
24.01.2018

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2017 roku wyniósł 56,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik nie uległ zmianie od II kwartału 2017 roku, a w relacji do III kwartału 2016 roku zwiększył się o 0,4 pkt. proc. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3,5 pkt. proc. 

24.01.2018

W grudniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z listopada 2017 roku liczba ta wzrosła o 11,8 tys. (0,2%), a w stosunku do grudnia 2016 roku – o 265,9 tys. (4,4%). Najnowszy wynik był kolejnym z rzędu historycznym rekordem tego wskaźnika. Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

24.01.2018

W III kwartale 2017 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 510 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta zwiększyła się o 14 tys. (0,1%) w porównaniu do II kwartału 2017 roku i o 244 tys. (1,5%) w relacji do III kwartału roku 2016 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,1 mln pracujących (23,7%) mniejsze.

24.01.2018

W Polsce w III kwartale 2017 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 852 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Drugi raz z rzędu był to najlepszy wynik w historii badania. Wskaźnik ten zmniejszył się względem II kwartału roku 2017 o 0,5% i obniżył się o 3,9% w porównaniu do III kwartału 2016 roku. Nawyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314).

24.01.2018

Według wstępnych danych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2017 roku wynosiła 1083,1 tys., czyli był to trzeci najniższy wynik od 27 lat (mniej zarejestrowanych bezrobotnych było jedynie miesiąc i dwa miesiące wcześniej). Od końca listopada 2017 roku wzrosła o 15,4 tys. (1,4%), a od końca grudnia 2016 roku – o 252,1 tys. (18,9%). Liczba bezrobotnych w III kwartale 2017 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 818 tys. (najnowsze dane) i była to najniższa wartość w historii badania – szósty raz z rzędu. W porównaniu do II kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 45 tys. (5,2%), a w relacji do III kwartału 2016 roku – o 209 tys. (20,4%). W III kwartale 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 313 tys. (38%). 

24.01.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1720 tys. osób, w przemyśle – 5189 tys., a w usługach – 9531 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wskaźnik w historii badania (najniższy był w IV kwartale 2016 roku). W przypadku przemysłu liczba zatrudnionych była minimalnie niższa od rekordu, który został ustanowiony kwartał wcześniej. Usługi zaś rosły, co oznacza, że pobiły kolejny rekord najwyższej liczby pracujących w historii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W porównaniu do II kwartału 2017 roku w rolnictwie i przemyśle odpowiednio o 6 tys. osób (0,3%) i o 23 tys. osób (0,4%), a w usługach wzrosła o 45 tys. osób (0,5%). W relacji do III kwartału 2016 roku w rolnictwie nastąpił spadek liczby pracujących o 3 tys. (0,2%), natomiast w pozostałych sektorach wzrost: o 97 tys. osób (1,9%) w przemyśle i o 149 tys. osób (1,6%) w usługach. W III kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 58,0% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,6%, a w rolnictwie 10,5%.

24.01.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2017 roku 14,7%, czyli wzrosła w porównaniu do II kwartału 2017 roku o 0,1 punktu procentowego, a w relacji do III kwartału 2016 roku zmniejszyła się o 3,3 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 16 kwartałów. Historyczne minimum zostało ustanowione w II kwartale 2017 roku, czyli pozostaliśmy bardzo blisko najniższego odnotowanego poziomu bezrobocia młodych. Najwyższy odnotowano zaś w I kwartale 2003 roku (46,5%).

24.01.2018

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2017 roku wynosiła 17 328 tys., czyli była mniejsza o 31 tys. (0,2%) w stosunku do II kwartału 2017 roku i większa o 35 tys. (0,2%) od III kwartału 2016 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2017 roku została oszacowana na 13 251 tys. Zmalała więc o 3 tys. (0,2 promila) w relacji do II kwartału 2017 roku i o 152 tys. (1,1%) w stosunku do III kwartału roku 2016.

24.01.2018

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w końcu grudnia 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,6%, czyli w relacji do wyników z listopada 2017 roku (najniższych od listopada 1990 roku) wzrosła o 0,1 pkt. proc. W grudniu 2016 roku stopa ta była o 1,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Grudniowy wzrost w relacji do listopada to element corocznej sezonowości: w dekadzie 2008-2017 ani razu nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem w ostatnim miesiącu roku; w 2016 i 2014 roku odnotowaliśmy brak zmiany wskaźnika, zaś w okresie 2008-12 stopa rosła o ponad 0,4 punktu procentowego w porównaniu do listopada. Z tego samego powodu w styczniu i być może także w lutym możemy się spodziewać wzrostu wskaźnika. Jednocześnie 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika od września 2014 roku zawierała się niezmiennie w przedziale od minus 1,4 pkt. proc. do minus 2,0 pkt. proc. Ujemna dynamika (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już równo cztery lata.

30.08.2017

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 180,92 zł (8,1%). Na kolejny rok rząd przyjął podwyżkę wynagrodzenia minimalnego o 100 zł brutto (5%) do 2100 zł.

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | 22.02.2018 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jako organizacja od przeszło ćwierćwiecza śledząca rynek pracy, z niepokojem obserwuje prace zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Nie mając afiliacji ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i partiami politycznymi, korzystamy z możliwości zabrania głosu w tej tak ważnej dla ponad 16 milionów pracujących Polaków sprawie. (więcej >)