PORTAL PROWADZI
08.11.2017

Według wstępnych danych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2017 roku wynosiła 1071,1 tys., czyli była najniższa od października 1990 roku, czyli dokładnie od 27 lat. Od końca września 2017 roku spadła o 46,0 tys. (4,1%), a od końca października 2016 roku – o 236,9 tys. (18,1%). Liczba bezrobotnych w II kwartale 2017 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 863 tys. (najnowsze dane) i była to najniższa wartość w historii badania – piąty raz z rzędu. W porównaniu do I kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 63 tys. (6,8%), a w relacji do II kwartału 2016 roku – o 203 tys. (19,0%). W II kwartale 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 339 tys. (39%). 

08.11.2017

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w końcu października 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,6%, czyli w relacji do wyników z września 2017 roku spadła o 0,2 pkt. proc. W październiku 2016 roku była o 1,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Ostatnio tak niskie było w styczniu 1991 roku. Od września 2014 roku 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika zawierała się niezmiennie w przedziale od minus 1,4 pkt. proc. do minus 2,0 pkt. proc. Ujemna dynamika (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już 46 miesięcy z rzędu. Przez trzy ostatnie lata w kolejnych miesiącach jesieni stopa bezrobocia spadała.

01.11.2017

We wrześniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6030,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z sierpnia 2017 roku liczba ta wzrosła o 5,2 tys. (0,9 promila), a w stosunku do września 2016 roku – o 259,3 tys. (4,5%). Najnowszy wynik był kolejnym z rzędu historycznym rekordem tego wskaźnika. Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

01.09.2017

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2017 roku wyniósł 56,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik zmniejszył się w stosunku do wartości z I kwartału 2017 roku (i tyle samo w relacji do II kwartału 2016 roku) o 0,5 pkt. proc. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3,5 pkt. proc. 

01.09.2017

W II kwartale 2017 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 496 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta zmniejszyła się bowiem o 44 tys. (0,4%). W porównaniu do I kwartału 2017 roku liczba ta wzrosła o 215 tys. (1,3%), a w relacji do II kwartału roku 2016 o 314 tys. (1,9%) – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,1 mln pracujących (19,1%) mniejsze.

31.08.2017

W Polsce w II kwartale 2017 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 856 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to najlepszy wynik w historii badania. Wskaźnik ten zmniejszył się względem I kwartału roku 2017 o 2,7% i obniżył się o 4,7% w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Nawyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314).

30.08.2017

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 180,92 zł (8,1%). Na kolejny rok rząd przyjął podwyżkę wynagrodzenia minimalnego o 100 zł brutto (5%) do 2100 zł.

30.08.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1726 tys. osób, w przemyśle – 5212 tys., a w usługach – 9486 tys. Dla rolnictwa był to drugi najniższy wskaźnik w historii badania (najniższy był kwartał wcześniej). W przypadku zarówno przemysłu, jak i usług odnotowane zostały wartości rekordowe. W porównaniu do I kwartału 2017 roku w każdym z sektorów odnotowano wzrost liczby pracujących: w rolnictwie o 50 tys. osób (3,0%), w przemyśle o 64 tys. osób (1,2%), a w usługach o 84 tys. osób (0,9%). W relacji do II kwartału 2016 roku w rolnictwie nastąpił spadek liczby pracujących o 17 tys. (1,0%), natomiast w pozostałych sektorach wzrost: o 123 tys. osób (2,4%) w przemyśle i o 208 tys. osób (2,2%) w usługach. W II kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 57,8% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,7%, a w rolnictwie 10,5%.

29.08.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2017 roku 14,6%, czyli spadła w porównaniu do I kwartału 2017 roku o 0,7 punktu procentowego, a w relacji do II kwartału 2016 roku zmniejszyła się o 2,4 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 15 kwartałów. Po raz kolejny z rzędu mamy więc najniższą wartość tego wskaźnika w historii badania. Najwyższą odnotowano zaś w I kwartale 2003 roku (46,5%).

28.08.2017

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2017 roku wynosiła 17 359 tys., czyli była większa o 152 tys. (0,9%) w stosunku do I kwartału 2017 roku i większa o 111 tys. (0,6%) od II kwartału 2016 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2017 roku została oszacowana na 13 254 tys. Zmalała więc o 151 tys. (1,1%) w relacji do I kwartału 2017 roku i o 208 tys. (1,5%) w stosunku do II kwartału roku 2016.

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

Fot. torange.biz, CC-BY 4.0

FLEXICURITY | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | ZAGRANICA | 14.09.2017 Mariusz Błaszczak chciałby precyzyjnie sterować napływem gastarbeiterów do naszego kraju. Wedle przedstawionego niedawno projektu ustawy podległe mu MSWiA miałoby pilnować limitów rozpisanych (na bazie danych i opinii resortów pracy i rozwoju) na zawody, branże i rodzaje umów w podziale na poszczególne województwa. Pomysł skrytykował m.in. Piotr Nowak z portalu Strajk.eu… (więcej >)