PORTAL PROWADZI
10.05.2017

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2017 roku wynosiła 1252,3 tys., czyli była najniższa od lutego 1991 roku. Od końca marca 2017 roku spadła o 71,9 tys. (5,4%), a od końca kwietnia 2016 roku – o 269,5 tys. (17,7%). Liczba bezrobotnych w IV kwartale 2016 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 957 tys. (najnowsze dane) i była to najniższa wartość w historii badania. Od średniej wartości bezrobocia rejestrowanego w tym okresie liczba ta była mniejsza o ok. 360 tys. (27%). 

09.05.2017

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 7,7%, czyli spadła o 0,4 pkt. proc. od marca 2017 roku. W kwietniu 2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego była o 1,7 pkt. proc. wyższa, czyli bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Ostatnio tak niskie było w maju 1991 roku. Po ośmiu miesiącach (czerwiec 2016–styczeń 2017), gdy 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika wynosiła minus 1,4–1,6 punktu procentowego, wróciła ona do przedziału minus 1,7–1,9 punktu procentowego, jaki charakteryzował okres październik 2014–maj 2016. Ujemna dynamika występuje już 40 miesiąc z rzędu. W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszego spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Jeśli dynamika się utrzyma, w lipcu 2017 wskaźnik spadnie poniżej 7 proc., a w październiku 2017 roku zejdzie do pułapu nawet 6,5%.

Na wszystkich wykresach poniżej użyj suwaków, aby zmienić okres wyświetlania danych.
Najedź myszką na punkty wykresu i odczytaj wskazania dla wybranych miesięcy.

20.03.2017

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2016 roku wyniósł 56,3% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik nie zmienił się w stosunku do wartości z III kwartału 2016 roku. Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2015 roku został oszacowany zaś na 56,5%. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8 (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3,1 pkt. proc. 

20.03.2017

W IV kwartale 2016 roku liczba pracujących w polskiej gospodarce wynosiła 16 325 tys. i był to rekord w historii badania. Liczba ta była wyższa o 59 tys. (0,4%) w porównaniu do III kwartału roku 2016 i o 49 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2015 roku – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o prawie 3 mln pracujących (18,2%) mniejsze.

20.03.2017

W Polsce w IV kwartale 2016 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 880 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Ta ostatnia liczba spadła o 0,8% względem III kwartału roku 2016 i o 2,4% w porównaniu do IV kwartału 2015 roku. Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano na początku 1992 roku (865), a najwyższą – w I kwartale 2003 roku (1314).

20.03.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2016 roku w rolnictwie pracowało 1664 tys. osób, w przemyśle – 5122 tys., a w usługach – 9485 tys. Dla rolnictwa był to najniższy wskaźnik w historii badania, a dla usług – najwyższy. W przypadku przemysłu tylko dwukrotnie odnotowano wyższą wartość: w III i IV kwartale 2008 roku. W porównaniu do III kwartału 2016 roku w rolnictwie pracowało o 59 tys. osób (3,4%) mniej, ale w przemyśle i usługach – odpowiednio o 30 tys. (0,6%) i o 103 tys. osób więcej (1,1%), a w relacji do IV kwartału 2015 roku: o 161 tys. mniej (rolnictwo, spadek o 8,8%), o 152 tys. więcej (przemysł, 3,1%) i o 60 tys. więcej (usługi, 0,6%). W IV kwartale 2016 roku w usługach pracę znajdowało 58,1% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,4%, a w rolnictwie 10,5%.

20.03.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2016 roku 15,8%, czyli spadła w porównaniu do III kwartału 2016 roku o 2,2 punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2015 roku zmniejszyła się o 4,4 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 13 kwartałów. To najniższą wartość tego wskaźnika w historii badania. Najwyższą odnotowano zaś w I kwartale 2003 roku (46,5%).

20.03.2017

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2016 roku wynosiła 17 282 tys., czyli była mniejsza o 11 tys. (0,1%) w stosunku do III kwartału 2016 roku i mniejsza o 202 tys. od IV kwartału 2015 roku (1,2%) – wylicza GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2016 roku została oszacowana na 13 414 tys. i wzrosła o 11 tys. (0,1%) w relacji do III kwartału 2016 roku, natomiast spadła o 64 tys. (0,5%) w stosunku do IV kwartału roku 2015.

19.03.2017

W marcu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5981,7 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. Zwiększyło się o 5,5 tys. (0,1%) w relacji do lutego 2017 roku, a w stosunku do marca 2016 roku – o 255 tys. (4,5%). Zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest najwyższe od września 1992 roku. Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

09.01.2017

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 180,92 zł (8,1%).

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

BUDOWANIE KOMPETENCJI | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 11.05.2017 British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej! (więcej >)