PORTAL PROWADZI
redakcja portalu Bezrobocie.org.pl
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2012
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kryteria konkursu na 2012 rok!

1. Przedmiot konkursu

1.1.    Projekty na rzecz jakich osób/instytucji będą dotowane?

Głównym celem  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest wsparcie organizacji pozarządowych* (a także podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych) poprzez przyznanie im środków na realizacje ich projektów. Do konkursu organizacja może składać tylko jeden projekt, który będzie realizować w ciagu roku lub dwóch lat.

W ramach PO FIO wspierane mogą być:

-    indywidualne działania inicjowane przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
-    wspólne inicjatywy obywatelskie w ramach partnerstwa publiczno-społecznego,
-    wspólne działania podejmowane w ramach partnerstwa wewnątrz III sektora.

*Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPiW.

1.2.    Jakie działania będą dotowane (typy działań)?

Organizacje mogą ubiegać się o fundusze  z PO FIO na działania mające na celu:

1.    Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.
2.    Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.
3.    Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia     społecznego,
4.    Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

W PO FIO wyodrębniono cztery Priorytety, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet V "pomoc techniczna", w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę PO FIO.

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Szczegołowy opis dzialan mieszczących się w poszczegolnych priorytetach znajduje się w dokumencie Zasady Przyznawania i Rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1.3. Jaka może być długość realizowanych projektów?

W 2012 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych” (tj. projektów realizowanych wyłącznie w roku 2012, czyli trwających maksymalnie 7 miesięcy) oraz projektów „dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się w roku 2012, a następnie realizowanych i zakończonych we wrześniu roku 2013, czyli trwających maksymalnie 16 miesięcy).

Terminem rozpoczęcia zadań dla projektów „jednorocznych” i „dwuletnich” jest 1 czerwca 2012 r.

Nieprzekraczalny termin zakończenia projektów to:

- dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2012 r.,

- dla projektów „dwuletnich”: 30 września 2013 r.

Uwaga! W przypadku projektów z komponentów: regionalnego i wolontariatu długoterminowego możliwe są tylko projekty dwuletnie (realizowane do 30 września 2013 r.).

1.4. Jakiej wysokości może być dotacja? Czy wymagany jest wkład własny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jakiej formie?

W tegorocznej edycji FIO na dotacje przeznaczone zostało 42,7 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na realizację:
•    projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 200 tys. zł.
•    projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
•    projektów z komponentu regionalnego w Priorytecie II, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi od 400 tys. do 500 tys.zł.
•    projektów z komponentu wolontariatu długoterminowego w Priorytecie I, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi 500 tys. zł.

Udział środków własnych:

•    Dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe lub niefinansowe),
•    Dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe);
•    Dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 200 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu (środki własne finansowe);
•    W przypadku komponentu regionalnego, wartość projektów wynosi od 400 do 500 tys. zł.

W przypadku projektów „dwuletnich” udział środków własnych liczony jest do każdego roku osobno. Tzn. w roku 2012 musi być spełniony procentowy udział środków własnych oraz w roku 2013 musi być spełniony procentowy udział środków własnych. Dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego z „innych źródeł” tzn. ze środków publicznych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć w ramach dotacji z EFS – PO KL oraz innych środków publicznych, o ile nie zachodzi podwójne finansowanie.

Na etapie aplikowania nie wymaga się od organizacji potwierdzenia posiadania wkladu wlasnego. Wkład własny finansowy wymagany jest na etapie realizacji poszczególnych etapów projektu. 

Za środki własne niefinansowe uważa się wyłącznie środki o charakterze osobowym, nie powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca.

1.5. Na jakim obszarze może być realizowany projekt?

Ze środków PO FIO wspierane mogą być działania mające na celu:
1.    Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej,
2.    Aktywizację obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach,
3.    Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa,
4.    Ochronę i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości,
5.    Ochronę praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym,
6.    Zwiększenie dostępu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym,
7.    Aktywizację kobiet w życiu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym,
8.    Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury,
9.    Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in. poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt,
10.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich,
11.    Edukację i promocję w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa).

2. Generalna dostępność dla NGO

2.1. Czy organizacja pozarządowa jest podmiotem, który może aplikować o środki?

Tak. PO FIO jest adresowany do III sektora. 

2.2. Czy są jakieś dodatkowe ograniczenia dla organizacji, które chcą się ubiegać o środki?

W ramach konkursu PO FIO można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie aplikacji w odpowiedzi na jeden z komponentów wyczerpuje limit jednej oferty.
Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.

2.3. Czy konieczna jest przy realizacji współpraca z partnerami?
Nie, choć warto ją uwzględnić przygotowując projekt. Partnerstwo jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie merytorycznej projektów  (dają 1 na 100 punktów).

3. Informacje o trybie konkursowym.

3.1. Czy nabór wniosków jest w trybie otwartym czy zamkniętym?

Nabór wniosków jest ogólnopolski i kończy się 13 lutego 2012 r.

3.2. Procedura konkursowa

Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji zadania ze środków PO FIO jest wypełnienie oferty przy użyciu generatora ofert, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz zgromadzenie wymaganych załączników (np. aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, umów partnerskich).

Po wypełnieniu całej oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu (za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ), system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje numer FIO.

Organizacja ma możliwość wysłania tylko jednej oferty. Każda następna oferta wysłana przez tego samego wnioskodawcę zostanie odrzucona przez system.

Wypełnioną ofertę należy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie), w terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) do Instytucji Wdrażającej PO FIO na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2012

Brak wersji papierowej oferty skutkować będzie nie podpisaniem umowy z Wnioskodawcą! Przesłana drogą elektroniczną oferta otrzymuje nadaną w prawym górnym rogu sumę kontrolną. Musi być ona tożsama z numerem nadanym na ofercie przeznaczonej do wydrukowania. Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach PO FIO2012.

Procedura oceny wniosków jest dwuetapowa. Najpierw wnioski poddawane są ocenie formalnej, od której można się odwołać. Wnioski pozytywnie rozpatrzone pod tym względem trafiają do ekspertów, którzy dokonują oceny merytorycznej. Następnie tworzona jest lista rankingowa na podstawie uzyskanej liczby punktów oraz proponowanej kwoty dofinansowania. Lista projektow, które otrzymają dofinansowanie publikowana jest na stronie: www.pozytek.gov.pl.

4. Realizacja projektów

4.1. Czy jest możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy?

Wszystkie projekty powinny być rozpoczete z dniem 1 czerwca 2012 r.

4.2. Czy konieczne są zabezpieczenia umowy (jeśli tak, to jakie)?

W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 150 tys. zł włącznie, oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania. W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa nie zostanie zawarta.

4.3. Środki na realizację projektu są refundowane, czy otrzymuje się zaliczki? (a może jest to system łączony?)

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (zleceniodawcę i zleceniobiorcę) w terminie określonym w umowie.

W odniesieniu do projektów „jednorocznych” (realizowanych do końca 2012 r.) przekazanie całości środków finansowych odbywa się w formie „jednorazowego” przelewu na rachunek.

W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2012-2013) przekazanie środków finansowych odbywa się w dwóch transzach, jednej w 2012 r., drugiej w 2013 r. Warunkiem przekazania II transzy dotacji jest złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania w ramach I transzy oraz jego akceptacja przez zleceniodawcę.

4.4. Jak wygląda sprawozdawczość projektu (czy jest formularz, jak często, jakie dane)?

Termin rozliczenia przyznanej dotacji określony jest w umowie i nie może on przekraczać 30 dni od dnia wykonania zadania za pomocą generatora sprawozdan on-line, zamieszczonego na stronie www.pozytek.gov.pl. Umowa określa również termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. nie dłuższy niż 15 dni.

Projekt „dwuletni” powinien zakładać realizację dwóch etapów działań, określających zadania na poszczególny rok oraz przypisaną im część dotacji. W przypadku umów na dofinansowanie projektów ”dwuletnich” istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań częściowych, rozliczających każdy z dwóch etapów projektu.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych.

4.6. Czy przewidziane są audyty prowadzone przez grantodawcę, czy grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia audytów wewnętrznych?

Instytucja wdrażająca analizuje sprawozdania i przesyła wynik tej analizy do organizacji. W przypadku braku uchybień organizacja zostaje pisemnie poinformowany o przyjęciu sprawozdania.

Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez organizację oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. W związku z tym, kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.

4.7. Czy grantodawca przewidział jakieś formy wsparcia dla grantobiorcy (jeśli tak, to jakie)?

W czasie naboru wniosków można uzyskać informacje pod nr telefonów:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; tel. 22 551 55 74 (wt.,czw., pt., w godz. 9:00 - 13:00)

Departamentu Pożytku Publicznego: 022 693 49 70 (pon.-pt., w godz. 13:00 - 16:00)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym projektów realizowanych w ramach PO FIO w edycji 2012 jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Działania projektów w PO FIO powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów (oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych priorytetów): 

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Obszary wsparcia:
1.    Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej.
2.    Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach.
3.    Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa.
4.    Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
5.    Ochrona praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym.
6.    Zwiększenie dostępu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.
7.    Aktywizacja kobiet w życiu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym.
8.    Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.
9.    Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in. poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt.
10.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.
11.    Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa).

PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym) .

Obszary wsparcia:
1.    Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej.
2.    Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE.
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów.

Obszary wsparcia:
1.    Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a także na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast biernych form (świadczenia).
2.    Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży – w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.
3.    Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych – m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
4.    Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie.
5.    Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie.
6.    Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych.
7.    Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej.
8.    Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczające wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.
9.    Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych – włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej.
10.    Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów.
11.    Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspierające skuteczną integrację cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych.
12.    Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - wspieranie działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji staży i wolontariatu dla polskiej młodzieży, prezentacja wkładu Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dostępu do informacji nt. Polski i Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach Polonii.
13.    Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny.
14.    Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.

PRIORYTET IV – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną.

Obszary wsparcia:
1.    Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna.
2.    Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.
 

Jaka może być długość realizowanych projektów?

W ramach PO FIO w roku 2012 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych” (tj. projektów realizowanych wyłącznie w roku 2012, czyli trwających maksymalnie 7 miesięcy) oraz projektów „dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się w roku 2012, a następnie realizowanych i zakończonych we wrześniu roku 2013, czyli trwających maksymalnie 16 miesięcy).

Termin rozpoczęcia zadania dla projektów „jednorocznych” i „dwuletnich”: od 1 czerwca 2012 r.

Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania:

  • dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2012 r.,
  • dla projektów „dwuletnich”: 30 września 2013 r.

W przypadku projektów z komponentów: regionalnego i wolontariatu długoterminowego możliwe są tylko projekty dwuletnie (realizowane do 30 września 2013 r.). Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach, jednak może być krótszy. Wyjątek stanowią projekty realizowane w komponentach, które mogą być wyłącznie dwuletnie.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

  •  dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 200 tys. zł.
  •  dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
  •  dla projektów z komponentu regionalnego w Priorytecie II, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi od 400.000 do 500.000 zł.
  • dla projektów z komponentu wolontariatu długoterminowego w Priorytecie I, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi 500.000 zł.

Udział środków własnych:

  • Dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe lub niefinansowe,
  • Dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe;).
  • dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 200 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu (środki własne finansowe).

W przypadku komponentu regionalnego, wartość projektów wynosi od 400 do 500 tys. zł. Wkład własny powinien stanowić 10% wartości projektu, może być wniesiony zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej (wkład osobowy).

Obszar realizacji projektów:

Projekty można realizować na terenie całej Polski.

Generalna dostępność dla NGO

1. Czy organizacja pozarządowa jest podmiotem, który może aplikować o środki?

Tak.
W ramach dotacji wspierane będą:
- indywidualne działania inicjowane przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
- wspólne inicjatywy obywatelskie w ramach partnerstwa publiczno-społecznego,
- wspólne działania podejmowane w ramach partnerstw wewnątrz III sektora.

2. Czy są jakieś dodatkowe ograniczenia dla organizacji, które chcą się ubiegać o środki?
Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej aplikujących podmiotów. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jeden wniosek do PO FIO, konkurs został ogłoszony na wszystkie cztery priorytety łącznie.

3. Czy konieczna jest przy realizacji współpraca z partnerami?
Nie, lecz jedną z zasad horyzontalnych jest partnerstwo. Przez partnerstwo rozumiana jest
- wspólna realizacja projektu przez beneficjenta i podmioty z sektora finansów publicznych (partnerstwo publiczno-społeczne)
- lub wspólnie złożenie wniosku przez przynajmniej dwie organizacje (partnerstwo wewnątrzsektorowe).
Spełnienie tej zasady premiowane jest jednym punktem przy ocenie merytorycznej.

Procedura konkursowa

Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji zadania ze środków PO FIO jest wypełnienie oferty przy użyciu generatora ofert, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz zgromadzenie wymaganych załączników (np. aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, umów partnerskich). Można złożyć tylko jeden wniosek.

Po wypełnieniu całej oferty, jej weryfikacji oraz  jej elektronicznym wysłaniu, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje numer FIO.

Wypełnioną ofertę należy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie), w terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) do Instytucji Wdrażającej PO FIO na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2012.

Procedura oceny wniosków jest dwuetapowa. Najpierw wnioski poddawane są ocenie formalnej, od której można się odwołać. Wnioski pozytywnie rozpatrzone pod tym względem trafiają do ekspertów, którzy dokonują oceny merytorycznej. Następnie tworzona jest lista rankingowa na podstawie uzyskanej liczby punktów oraz proponowanej kwoty dofinansowania.

W czasie naboru wniosków można uzyskać informacje pod nr telefonów:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; tel. 22 551 55 74 (wt.,czw., pt., w godz. 9:00 - 13:00)

Departamentu Pożytku Publicznego: 022 693 49 70 (pon.-pt., w godz. 13:00 - 16:00)


Dane dodatkowe:

Instytucja Wdrażająca:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
www.crzl.gov.pl
www.pozytek.gov.pl