DZIŚ

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET 6: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Cele priorytetu to: zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy; zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych; zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.
Organizacje pozarządowe mogą być projektodawcami w ramach wszystkich trzech działań tego priorytetu.
Instytucje wdrażające wskazują władze poszczególnych województw.
 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
Organizacje pozarządowe mogą być projektodawcami w ramach jednego z trzech poddziałań.
 
  • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Projekty realizowane w ramach tego poddziałania mogą być skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiet, osób młodych do 25. roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia oraz osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i mieszkańców miast do 25 tys. zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych. Odbiorcami projektów mogą być ponadto instytucje rynku pracy i ich pracownicy oraz podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i upowszechniania dialogu, a także partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.
Przewidziano szeroki wachlarz typów projektów. Są to m.in.: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia; organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. Ponadto można będzie także realizować programy aktywizacji zawodowej, obejmujące pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych lub subsydiowanie zatrudnienia, połączone z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie. W programie zapisano również wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). Będzie także możliwe wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Na liście typów projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie, znajdują się również: upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy; wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy; organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej; szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Ostatnim przewidzianym typem projektu jest prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.
 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Odbiorcami wsparcia świadczonego w ramach tego działania mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat; kobiety; osoby do 25. roku życia; osoby niepełnosprawne; osoby po 45. roku życia oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie jednego lub kilku z wymienionych instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2) do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
 
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Celem działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na tych obszarach.
Grupę docelową działania stanowią mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne i podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.
Możliwe jest realizowanie projektów przyczyniających się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); projektów polegających na wsparciu lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym oraz projektów obejmujących rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.