PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2008
Program Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności

Projekty Mobilności

W ramach Akcji „Projekty Mobilności” zostały określone cztery strategiczne priorytety krajowe dla Polski, są to:


1. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (zwiększenie udziału pracowników MŚP w projektach mobilności, wspieranie MŚP jako beneficjentów projektów mobilności zarówno jako wnioskodawców jak i jako partnerów).
2. Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy.
3. Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych (wschodnia część Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem).
4. Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/bezrobotnych w zakładaniu własnych form (staże w firmach z doświadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsiębiorczości).

1. Przedmiot konkursu

1.1. Projekty na rzecz jakich osób będą dotowane (jacy są beneficjenci ostateczni)?
Trzy główne grupy beneficjentów Akcji „Projekty Mobilności” to:
1. praktykanci w ramach wstępnego kształcenia zawodowego (np. czeladnicy, uczniowie na szkoleniu zawodowym, praktykanci w wyjątkiem osób kształcących się w szkołach wyższych);
2. osoby na rynku pracy, czyli pracownicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby poszukujące pracy (w tym absolwenci), a także osoby przechodzące szkolenie zawodowe za granicą;
3. profesjonaliści z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego, np. nauczyciele, instruktorzy, szkoleniowcy, trenerzy, instruktorzy, doradcy zawodowi (także w przedsiębiorstwach), osoby odpowiedzialne za placówki szkoleniowe i ich personel, osoby odpowiedzialne za organizowanie szkoleń, osoby zarządzające zasobami ludzkimi.

1.2. Jakie działania będą dotowane (typy działań)?
Dwa podstawowe typy działań, które mogą być dotowane w ramach Akcji „Projekty Mobilności” to staże i wymiana doświadczeń.

Staże powinny odbywać się w przedsiębiorstwach lub instytucjach szkoleniowych w innym państwie uczestniczącym w programie Leonardo da Vinci. Mogą one być poprzedzone kursami językowymi lub innymi działaniami przygotowującymi stażystę do podjęcia stażu.

Wymiana doświadczeń może polegać na transferze, udoskonalaniu i aktualizacji kompetencji profesjonalistów – szkoleniowców, a także wymianie informacji na temat innowacyjnych metod i praktyk z zakresu szkolenia zawodowego.

1.3. Jaka może być długość realizowanych?
Maksymalna długość trwania projektów w tej Akcji to 2 lata.

1.4. Jakiej wysokości może być dotacja? Czy wymagany jest wkład własny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jakiej formie?
Narodowa Agencja określiła ograniczenie wysokości budżetu jednego projektu na poziomie 300 tys. euro.

1.5. Na jakim obszarze może być realizowany projekt
Projekty Mobilności, mogą być realizowane na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, w Turcji, a także w Islandii, Norwegii i w Liechtensteinie. Chorwacja i Macedonia uczestniczą w niektórych działaniach programu.

2. Generalna dostępność dla NGO

2.1. Czy organizacja pozarządowa jest podmiotem, który może aplikować o środki?
Tak

2.2. Czy są jakieś dodatkowe ograniczenia dla organizacji, które chcą się ubiegać o środki?
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa projekty w ramach jednego konkursu. Ograniczenie to połączone z określoną stawką maksymalnego dofinansowania ma zapobiec nadmiernej konsumpcji budżetu przez bardzo duże projekty.

2.3. Czy konieczna jest przy realizacji współpraca z partnerami?
Tak. W konkursie w ramach Akcji „Projekty Mobilności” została określona minimalna liczba partnerów – trzy organizacje oraz minimalna liczba państw uczestniczących w projekcie – także trzy.

3. Informacje o trybie konkursowym


3.1. Czy nabór wniosków jest w trybie otwartym czy zamkniętym? Jeśli jest to tryb zamknięty, to jakie są najbliższe dead line-y na składanie aplikacji?
Konkurs odbywa się w trybie zamkniętym. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Akcji „Projekty Mobilności” upływa 5 lutego 2010 r.

3.2. Procedura konkursowa
Konkurs jest jednoetapowy. Wzór wniosku aplikacyjnego oraz wytyczne są obecnie w przygotowaniu.
Ocena wniosków przebiega dwuetapowo, najpierw złożone projekty poddawane są ocenie formalnej, następnie zaś projekty zakwalifikowane do kolejnego etapu oddawane są do oceny dwóm niezależnym ekspertom. Każdy z nich ma 30 dni na dokonanie analizy i oceny wniosków.
Cała procedura oceny od momentu złożenia projektu do momentu ogłoszenia wyników konkursu trwa około 4 miesięcy.

4. Realizacja projektów

4.1. Czy jest możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy?
Tak, jeśli płatność za dane działanie zostanie wykonana po podpisaniu umowy dofinansowania oraz dokumenty, na podstawie których płatność będzie wykonywana (np. faktura) także zostaną wystawione po dacie podpisania umowy.
Na przykład jeśli beneficjent zdecyduje się zorganizować kursy językowe przygotowujące do staży za granicą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, kurs powinien być opłacony na podstawie faktury/umowy wystawionej później niż nastąpiło zawarcie umowy o dofinansowanie między beneficjentem a Narodową Agencją.

4.2. Czy konieczne są zabezpieczenia umowy (jeśli tak, to jakie)?
Nie

4.3. Środki na realizacje projektu są refundowane, czy otrzymuje się zaliczki? (a może jest to system łączony?)
Po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje: 80% kwoty dofinansowania, zaś pozostałe 20% jest przekazywane po rozliczeniu projektu. Tym nie mniej należy się liczyć z sytuacją, w której beneficjent będzie zmuszony założyć z własnych środków określoną sumę, np. tuż po podpisaniu umowy o dofinansowaniu a jeszcze przed przelaniem pierwszej transzy środków.

4.4. Czy grantobiorca zobowiązany jest do zakupu towarów/usług w trybie wskazanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych?
Tak, jeśli zobowiązują go do tego przepisy. Organizacje pozarządowe zwolnione są z obowiązku stosowania się do ustawy Prawo zamówień publicznych

4.5. Jak wygląda sprawozdawczość projektu (czy jest formularz, jak często, jakie dane)?

Częstotliwość przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych zależy od zapisów umowy o dofinansowanie. Najczęściej są to dwa raporty, ustalenie obowiązku przekazania Narodowej Agencji raportów cząstkowych częściej jest traktowane jako sposób zabezpieczenia umowy.
Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych będą opublikowane na stronie internetowej Narodowej Agencji: www.leonardo.org.pl .

4.6. Czy przewidziane są audyty prowadzone przez grantodawcę, czy grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia audytów wewnętrznych?
Narodowa Agencja prowadzi wizyty monitorujące u losowo wybranych gantobiorców, jest to zazwyczaj około 15% - 20% projektów dofinansowanych w danym roku, oraz audyt u 1% losowo wybranych grantodawców. Nie są wymagane audyty wewnętrzne.

4.7. Czy grantodawca przewidział jakieś formy wsparcia dla grantobiorcy (jeśli tak, to jakie)?
Po ogłoszeniu wyników Narodowa Agencja zorganizuje warsztaty nt cyklu życia projektów i rozliczeń, a także spotkania informacyjne czy konsultacje indywidualne. Każdy beneficjent ma swego opiekuna, który udzielać będzie niezbędnych informacji i rozwiewać wątpliwości z zakresu realizacji projektu.

5. Dane dodatkowe:

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Program Leonardo da Vinci:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel: 022 46-31-000; 022 46-31-321

Adres strony konkursu grantowego:
W Polsce: www.leonardo.org.pl
Na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm