RCWIP-strona główna » Ekonomia Społeczna » Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej » Upadłość spółdzielni socjalnej » niedziela, 17.02.2019, 16.24
MENU
KONTAKT
ZAJRZYJ TU

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Serwis Internetowy Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych

Portal Organizacji Pozarządowych NGO.PL

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Baza Organizacji Pozarządowych Klon/Jawor

WWW.EFS.GOV.PL

WWW.EUROPA.EU

Upadłość spółdzielni socjalnej
Zgonie z art. 130 Ustawy Prawo Spółdzielcze upadłość spółdzielni następuje:
w razie niewypłacalności Spółdzielni Socjalnej
  • jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza się sprawę dalszego istnienia spółdzielni.
  • Pomimo niewypłacalności spółdzielni, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
  • W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości, zarząd spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czynności upadłościowe wykonuje likwidator zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Likwidator upadłości zgłasza do KRS-u wniosek o wykreślenie spółdzielni

W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, zgodnie z art.19 ustawy o spółdzielniach socjalnych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczjących należności sporne lub wymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli sie między jej członków, ale nie więcej niż 20% środków, w pozostałej cześi przekazuje się na Fundusz Pracy

Ostatnia modyfikacja: 14:41 15.11.2007