PORTAL PROWADZI
Działania na rzecz osób chorych psychicznie

Osoby chore psychicznie na rynku pracy. Bezrobocie osób chorych psychicznie. Prezentujemy dobre praktyki aktywizacji zawodowej w ramach działań na rzecz osób chorych psychicznie.

> Jak odnaleźć się na rynku pracy?
O ciekawych casach dotyczących organizacji pracujących z chorymi psychicznie można przeczytać w publikacji  „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych" wydanej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach programu  „Bezrobocie – co robić?" w grudniu 2006 r.
Publikacja w wersji elektronicznej >

„Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych" to cenny i godny polecenia przewodnik, na konkretnych przykładach pokazujący modelowe sposoby pracy z osobami w szczególny sposób zagrożonymi na rynku pracy.

> Działalność Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne" i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej case study, opracowane jesienią 2005 r.
Krakowski Pensjonat „U Pana Cogito”, który powstał by przyczyniać się do ułatwiania wejścia na rynek pracy osobom chorym psychicznie jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin  „Zdrowie Psychiczne" oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
System pomocy osobom chorym psychicznie realizowany przez te organizacje opiera się na modelu „trialogu”. Zakłada on wspólną pracę trzech grup: profesjonalistów, rodzin osób chorych oraz „userów”.
Więcej >

> Działalność Stowarzyszenia  „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"case study, opracowane jesienią 2005 r.
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON powstało na przełomie 2003 i 2004 r. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które tworzy miejsca pracy dla ponad 700 osób niepełnosprawnych, z czego około 400 to osoby psychicznie chore, czyli osoby wykluczone z otwartego rynku pracy. Działania EKONu koncentrują się przede wszystkim wokół tzw. eko-pracy, która polega na odbieraniu bezpośrednio od mieszkańców osiedli oraz od instytucji odpadów opakowaniowych.
Więcej >

> Projekt  „Synergia"
Zachęcamy także do zapoznania się z projektem z Grecji prezentowanym w trakcie konferencji „Gospodarka społeczna – model aktywizacji, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego” Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (11-12 maja 2006  Warszawa). Projekt Synergia skierowany do osób chorych psychicznie, które angażowano (wraz ze specjalistami od zaburzeń psychicznych) w organizację spółdzielni socjalnych – formalnie dostosowanych do tej grupy beneficjentów.
http://www.e-synergy.gr/

> Działalność Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi case study, opracowane jesienią 2005 r.
Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy (KAPP) to program rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych psychicznie prowadzony od 2000 r. do połowy 2005 r. w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, będącego jednostką Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi (TPN). Od stycznia 2006 r. program jest ponownie realizowany.
Więcej >

 

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ