PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2018
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W lipcu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6231,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z czerwca 2018 roku liczba ta wzrosła o 9,0 tys. (0,1%), a w stosunku do lipca 2017 roku – o 209,0 tys. (3,5%). Był to rekord w historii badania. Mimo sezonowości, od maja 2017 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie rośnie miesiąc w miesiąc – z wyjątkiem maja 2018 roku, gdy nastąpił niewielki spadek (o 2,3 tys.).

Użyj suwaków powyżej, aby zmienić okres wyświetlania danych.
Najedź myszką na punkty wykresu i odczytaj wskazania dla wybranych miesięcy.


W lipcu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6231,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z czerwca 2018 roku liczba ta wzrosła o 9,0 tys. (0,1%), a w stosunku do lipca 2017 roku – o 209,0 tys. (3,5%). Był to rekord w historii badania. Mimo sezonowości, od maja 2017 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie rośnie miesiąc w miesiąc – z wyjątkiem maja 2018 roku, gdy nastąpił niewielki spadek (o 2,3 tys.)..

Analiza długoterminowa
Z największym przeciętnym zatrudnieniem w sektorze przedsiębiorstw mieliśmy do czynienia na początku transformacji. W przedziale ostatniego ćwierćwiecza wskaźnik ten najwyższą wartość osiągnął w październiku 1991 roku (6338 tys.).  Od tego czasu widoczny był wyraźny spadek jego wartości. Takie zjawisko tłumaczyć należy upadkami wielkich państwowych zakładów i wzrostem popularności mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Tendencja spadkowa trwała do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w marcu 2004 roku (4667 tys.). Od tamtego czasu obserwujemy wzrost zatrudnienia z okresowymi korektami wartości tego wskaźnika (wahnięciami w dół). (ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 roku).

Metodyka obliczania wskaźnika
Badanie przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzone jest co miesiąc. Główny Urząd Statystyczny przedstawia ich opracowanie w oparciu o sprawozdanie DG-1, którym objęte są podmioty zaliczane do sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 50 (a więc średnie i duże przedsiębiorstwa według przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Do tego badaniem objęta jest 10-procentowa próba podmiotów zatrudniających 10–49 osób (małe przedsiębiorstwa). Na podstawie wspomnianej próby wnioski o zatrudnieniu ekstrapolowane są ogół małych firm.

W tym kontekście ważne jest również to w jaki sposób definiuje się osobę zatrudnioną. Według zasad metodycznych statystyki rynku pracy i wynagrodzeń pracujący to osoba wykonująca pracę przynoszącą zarobek lub dochód na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca. W tej kategorii nie mieszczą się więc ludzie pracujący na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
- leśnictwa i pozyskiwania drewna;
- rybołówstwa w wodach morskich;
- górnictwa i wydobywania;
- przetwórstwa przemysłowego;
- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- dostawy wody;
- gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją;
- budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego;
- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- transportu i gospodarki magazynowej;
- działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- informacji i komunikacji;
- działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości;
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices);
- doradztwa związanego z zarządzaniem;
- działalności w zakresie architektury i inżynierii;
- badań i analiz technicznych;
- reklamy, badania rynku i opinii publicznej;
- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej;
- działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej;
- działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją;
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Uwaga na pomyłki
GUS podaje również dane kwartalne (dotyczące zatrudnienia i zarobków), jednak one obejmują nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki sfery budżetowej.

Czego nie widać?
Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pomija duży obszar mikrofirm – podmiotów zatrudniających do 9 osób, a także osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Według Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2012 roku firmy zatrudniające do 9 osób odpowiadały za 19,8% zatrudnienia w Polsce.

Co ważne, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie pokazuje również osób, które pracują na umowach cywilno-prawnych. Wiemy że w Polsce osób pracujących na tego typu umowach jest co najmniej 1,35 mln (dane GUS za rok 2012). Na dodatek zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych jest szczególnie popularne w mniejszych podmiotach gospodarczych, przez co mikrofirmy odpowiadają za 38,3% ogólnej liczby pracujących (dwukrotnie większy udział niż w ogóle zatrudnionych – dane za 2012 rok).


ZOBACZ WSZYSTKIE OPISANE STATYSTYKI.

NOWY KOMENTARZ
TYTUŁ KOMENTARZA
TREŚĆ KOMENTARZA
PODPIS

WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)

AKTUALNOŚCI

Fot. Łukasz Komuda, FISE; na podstawie fot. temprb0, źr. pixabay.com, lic. C0 oraz fot. Matt Madd, źr. flickr.com, lic. CC-BY 2.0

BUDOWANIE KOMPETENCJI | 31.08.2018 Ostatnimi czasy aktywność na naszym portalu spadła. Wynika to z obiektywnej przyczyny: Rynekpracy.org zmienia CMS, czyli platformę informatyczną, zapewniającą odpowiednie wyświetlanie treści na stronie www. Proces jest złożony, czasochłonny i angażuje wiele osób. Już niebawem jednak będziemy mogli pokazać się państwu z nowej, wygodniejszej w użyciu i odświeżonej strony! (więcej >)