PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W grudniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z listopada 2017 roku liczba ta wzrosła o 11,8 tys. (0,2%), a w stosunku do grudnia 2016 roku – o 265,9 tys. (4,4%). Najnowszy wynik był kolejnym z rzędu historycznym rekordem tego wskaźnika. Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

Użyj suwaków powyżej, aby zmienić okres wyświetlania danych.
Najedź myszką na punkty wykresu i odczytaj wskazania dla wybranych miesięcy.


W grudniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z listopada 2017 roku liczba ta wzrosła o 11,8 tys. (0,2%), a w stosunku do grudnia 2016 roku – o 265,9 tys. (4,4%). Najnowszy wynik był kolejnym z rzędu historycznym rekordem tego wskaźnika. Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

Analiza długoterminowa
Z największym przeciętnym zatrudnieniem w sektorze przedsiębiorstw mieliśmy do czynienia na początku transformacji. W przedziale ostatniego ćwierćwiecza wskaźnik ten najwyższą wartość osiągnął w październiku 1991 roku (6338 tys.).  Od tego czasu widoczny był wyraźny spadek jego wartości. Takie zjawisko tłumaczyć należy upadkami wielkich państwowych zakładów i wzrostem popularności mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Tendencja spadkowa trwała do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w marcu 2004 roku (4667 tys.). Od tamtego czasu obserwujemy wzrost zatrudnienia z okresowymi korektami wartości tego wskaźnika (wahnięciami w dół).

Metodyka obliczania wskaźnika
Badanie przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzone jest co miesiąc. Główny Urząd Statystyczny przedstawia ich opracowanie w oparciu o sprawozdanie DG-1, którym objęte są podmioty zaliczane do sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 50 (a więc średnie i duże przedsiębiorstwa według przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Do tego badaniem objęta jest 10-procentowa próba podmiotów zatrudniających 10–49 osób (małe przedsiębiorstwa). Na podstawie wspomnianej próby wnioski o zatrudnieniu ekstrapolowane są ogół małych firm.

W tym kontekście ważne jest również to w jaki sposób definiuje się osobę zatrudnioną. Według zasad metodycznych statystyki rynku pracy i wynagrodzeń pracujący to osoba wykonująca pracę przynoszącą zarobek lub dochód na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca. W tej kategorii nie mieszczą się więc ludzie pracujący na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
- leśnictwa i pozyskiwania drewna;
- rybołówstwa w wodach morskich;
- górnictwa i wydobywania;
- przetwórstwa przemysłowego;
- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- dostawy wody;
- gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją;
- budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego;
- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- transportu i gospodarki magazynowej;
- działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- informacji i komunikacji;
- działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości;
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices);
- doradztwa związanego z zarządzaniem;
- działalności w zakresie architektury i inżynierii;
- badań i analiz technicznych;
- reklamy, badania rynku i opinii publicznej;
- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej;
- działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej;
- działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją;
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Uwaga na pomyłki
GUS podaje również dane kwartalne (dotyczące zatrudnienia i zarobków), jednak one obejmują nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki sfery budżetowej.

Czego nie widać?
Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pomija duży obszar mikrofirm – podmiotów zatrudniających do 9 osób, a także osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Według Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2012 roku firmy zatrudniające do 9 osób odpowiadały za 19,8% zatrudnienia w Polsce.

Co ważne, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie pokazuje również osób, które pracują na umowach cywilno-prawnych. Wiemy że w Polsce osób pracujących na tego typu umowach jest co najmniej 1,35 mln (dane GUS za rok 2012). Na dodatek zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych jest szczególnie popularne w mniejszych podmiotach gospodarczych, przez co mikrofirmy odpowiadają za 38,3% ogólnej liczby pracujących (dwukrotnie większy udział niż w ogóle zatrudnionych – dane za 2012 rok).


ZOBACZ WSZYSTKIE OPISANE STATYSTYKI.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

Fot. torange.biz, CC-BY 4.0

FLEXICURITY | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | ZAGRANICA | 14.09.2017 Mariusz Błaszczak chciałby precyzyjnie sterować napływem gastarbeiterów do naszego kraju. Wedle przedstawionego niedawno projektu ustawy podległe mu MSWiA miałoby pilnować limitów rozpisanych (na bazie danych i opinii resortów pracy i rozwoju) na zawody, branże i rodzaje umów w podziale na poszczególne województwa. Pomysł skrytykował m.in. Piotr Nowak z portalu Strajk.eu… (więcej >)