PORTAL PROWADZI
Przemysław Kozak
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2017
BUDOWANIE KOMPETENCJI|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej
British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej!

Dla kogo:
Program dedykowany jest liderom lokalnym i przedsiębiorstwom społecznym, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie. Do udziału zapraszamy liderów przedsię-biorstw społecznych (maks. 2 osoby z organizacji) w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, Sp. z o.o. non profit, ZAZ, WTZ, CIS, KIS).

Cele programu:
> Wsparcie liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.
> Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.

O programie Active Citizens:
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych.

Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach przedsiębiorców społecznych, którzy reali-zując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i po-prawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio po-magają materialnie najbardziej potrzebującym.

Autorzy programu zakładają, że udział w Active Citizens for Social Enterprise stworzy międzynaro-dową sieć liderów i facylitatorów przedsiębiorstw społecznych, przyczyni się lokalnie do wzmocnienia i rozwoju ich społecznych biznesów, a globalnie będzie oddziaływać na zrównoważony rozwój, po-prawę środowiska i międzykulturowy dialog.

Więcej informacji ma stronie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.


Zgłoszenia do programu:
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (do pobrania TUTAJ) i przesłanie na adres:  do 31 sierpnia b.r. W razie dodat-kowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Przemysławem Kozakiem  lub telefoniczny: 22 622 01 91.

Miejsce szkoleń:
Warszawa, Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/

Terminy spotkań:
> Zjazd 1: 18-19 września 2017 r. (16 godz.)
> Zjazd 2: 2-3 października 2017 r. (16 godz.)
> Zjazd 3: 16-17 października 2017 r. (16 godz.)

Informacje dodatkowe:
> Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Materiały przygotowane dla uczestników zo-staną przetłumaczone na język polski i przekazane uczestnikom.
> Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału we wszystkich zjazdach. Liczba miejsc jest ograniczona.
> Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ryczał na nocleg w wysokości 70 zł na osobę. Nie re-zerwujemy noclegu.
> Nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży. Każdy uczestnik pokrywa koszty dojazdu na spo-tkania we własnym zakresie.AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej - założenia programowe
Poniżej prezentujemy ogólny zakres tematyczny i założenia programu Active Citizens for Social En-terprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej. Program szczegółowy uczestnicy otrzyma-ją w pierwszym dniu zjazdu po uwzględnieniu potrzeb wskazanych na etapie rekrutacji.

 

Zjazd 1: 18-19 września 2017 r. 16 godzin

1. Wprowadzenie do programu Active Citizens for Social Enterprise (activities: social enterprise BINGO, Expectations Tree; Social Enterprise Experiences; Visioning Together).

2. Moduł 1: (me, indentity and values), ja jako lider przedsiębiorstwa społecznego, ja jako facylitator zmiany – identyfikacja moich potrzeb, zasad, wartości, potencjału, próba odpowiedzi na pytanie dla-czego i po co robię to co robię w mojej lokalnej społeczności? (activities: values and passions; golden circles; truth, lies and assumptions).

3. Moduł 2: (me and others), ja jako lider przedsiębiorstwa społecznego, ja jako facylitator zmiany w pracy z lokalną społecznością (activities: four words; communicating your USP; listening and communicating at three levels; giving feedback; what is your role?).

4. Przedstawienie idei learning partners.

Zjazd 2: 2-3 października 2017 r. (16 godz.)

1. Moduł 3: (we the Community), przedsiębiorczość społeczna w mojej społeczności - rola i znaczenie przedsiębiorczości społecznej w rozwoju społeczności lokalnej (activities: trible bottom line; social enterprise scales; community asset mapping; boston matrix).

2. Typy przedsiębiorstw społecznych, wyzwania dla przedsiębiorstw społecznych, na jakie problemy odpowiadają, jakie i kogo potrzeby zaspokajają? (activities: customers/competitions; inform, consult, involve)\.

3. Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce – szkolenia, wsparcie finan-sowe, certyfikaty jakości itp. – spotkania w PwC, NesST Polska, FISE, inkubatory innowacji społecz-nych.

4. Market place, dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych, lunch w PES.

Zjazd 3: 16-17 października 2017 r. (16 godz.)

1. Moduł 4: (action and planning for sustainability), program rozwoju przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem lokalnego potencjału (społeczność, instytucje, biznes).

2. Jak dobrze zaplanować społeczną zmianę? praca własna lub w grupach w kontekście konkretnych przedsiębiorstw społecznych albo w oparciu o przygotowane casy (w zależności od możliwości i po-trzeb grupy) (activities: identyfing risks; juggle, support needs map; going beyond recources).

3. Przygotowania do spotkania z potencjalnymi inwestorami (activities: bottle top investors, pitching).

4. Pitching.

 

Źródło: FISE
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)