PORTAL PROWADZI
Szymon Pulcyn i Kamil Fejfer
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015
INSTYTUCJE RYNKU PRACY|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Rozwój przez innowacje społeczne

Izabela Kowalska i Wojciech Jagielski, prezeska i wiceprezes SRCP. Fot. Szymon Pulcyn, Źródło: FISE

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – członek Sieci PIRP – to duża organizacja pozarządowa, która na swoim kocie ma nie tylko współtworzenie międzynarodowych projektów, ale również innowacyjne narzędzia, którymi interesują się naukowcy z uniwersytetu w Bilbao. Jakie są najważniejsze projekty realizowane przez Centrum? Jakie są metody działania organizacji?

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości (SRCP) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Radomiu. Instytucja działa w obszarze wsparcia działań społecznych oraz małego i średniego biznesu. Organizacja wspiera też osoby oddalone od rynku pracy.

Jej historia zaczęła się w 1993 roku. Wtedy podjęto prace koncepcyjne dotyczące organizacji. – Radomskie Centrum Przedsiębiorczości powstało z inicjatywy Urzędu Miasta oraz kilku organizacji pozarządowych. Był to jeden z pierwszych przykładów udanego stworzenia w Polsce organizacji pozarządowej przez podmiot samorządowy – stwierdza Wojciech Jagielski, wiceprezes zarządu stowarzyszenia. Ostatecznie instytucja została zarejestrowana 9 września 1994 roku.

Pierwsze działania organizacji związane były z programem TOR#10 wdrażanym przez Bank Światowy we współpracy z ówczesnym Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Programy dysponował funduszami dla miast, które dotykało bezrobocie. Jednym z takich miast był właśnie Radom. – W 1994 roku w Radomiu upadały zakłady Łucznika. Dzięki środkom z Banku Światowego udało nam się jedno z pomieszczeń po likwidowanym zakładzie odnowić i zaadoptować pod działania organizacji – wyjaśnia Wojciech Jagielski. Siedziba organizacji do dzisiaj mieści się właśnie w tym miejscu.

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało zlecone przez Bank Światowy zadania przez stworzenie:
- Inkubatora Przedsiębiorczości,
- Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Skupieni na rynku pracy
Ważnym elementem działalności stowarzyszenia są ciągle działania w obszarze lokalnego rynku pracy. Radomskie Centrum Przedsiębiorczości wspiera wszelkie inicjatywy społeczne, mające na celu zwalczanie bezrobocia i jego skutków. Na aktywność SRCP składają się:
- udzielanie pomocy osobom chcącym założyć przedsiębiorstwo,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu,
- tworzenie partnerstw na rzecz lokalnego rozwoju,
- uczenie podstaw przedsiębiorczości w ramach gospodarki wolnorynkowej,
- działania na rzecz integracji europejskiej,
- działalność szkoleniowa i doradcza,
- organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych służących realizacji misji instytucji,
- pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Organizacja prowadzi również Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Stowarzyszenie prowadziło projekty międzynarodowe we współpracy między innymi z organizacjami z Danii, czy z Ukrainy.

Zespół organizacji, projekty, działania
Zarząd SRCP pracuje w niezmiennym składzie od początku istnienia organizacji. W tej chwili instytucja w przeliczeniu na etaty zatrudnia 23 osoby. Około 100 osób jest zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. – Taka forma jest podyktowana projektowym działaniem organizacji. Z grantowym systemem działania związana jest również duża rotacja kadry merytorycznej – tłumaczy wiceszef organizacji.

Organizacja realizuje jednocześnie kilka projektów. Jak zaznacza wiceprezes trudno jest jednoznacznie określić liczbę już zrealizowanych, bo – jak podkreśla – poza dużymi, ponadregionalnymi i regionalnymi zadaniami, Radomskie Centrum Przedsiębiorczości prowadziło również dziesiątki mniejszych projektów.

Projekty niedawno zakończone lub obecnie prowadzone przez Radomskie Centrum Przedsiębiorczości:

„OWES w subregionie ciechanowskim” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury wsparcia sektora ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim poprzez:
- wsparcie szkoleniowe,
- wsparcie doradcze,
- rozwój partnerstwa lokalnego,
- promocję ekonomii społecznej,
- poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych,
- kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych w zakresie uruchamiania Spółdzielni Socjalnych.

OWES prowadzony przez SRCP świadczy bezpłatne usługi. Wśród nich znajduje się między innymi: pomoc w tworzeniu instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, wsparcie prawne, marketingowe i księgowe, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

 „Zatrudnij Niepełnosprawnych i rozwijaj firmę” realizowany w ramach PO KL, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”
Skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia. Celem realizowanego projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości wspólnie z partnerem – Gospodą Jaskółeczka – realizują zadania, których beneficjentami są osoby chore psychicznie. Sporą część osób uczestniczących w projekcie stanowiły osoby chore na schizofrenię. Praca z nimi polegała po pierwsze na tworzeniu charakterystyki danej osoby pod kontem rynku pracy. – Wiele z tych osób nigdy nie pracowało zawodowo, praca z nimi wymagała wiele energii – komentuje Wojciech Jagielski. Organizacja prowadziła szkolenia dla osób niepełnosprawnych, doradztwo zawodowe, uruchomiła również staże. Radomskie Centrum Przedsiębiorczości podczas projektu pracuje nie tylko z osobami niepełnosprawnymi, ale również z pracodawcami. Dzięki wysiłkom udało się kilka osób wprowadzić na otwarty rynek pracy.

Kalkulator Kosztów Zaniechania tworzony w latach 2012–2014 w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Szkołą Główną Handlową
Zadaniem innowacyjnego narzędzia było szacowanie kosztów zaniechania działań aktywizujących, jakie samorząd może uzyskać w określonej perspektywie czasowej dzięki wczesnemu podejmowaniu aktywnych działań wspierających dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Kalkulator szacował koszty zaniechania dla 10 negatywnych kwestii społecznych: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwała choroba i starość (niesamodzielność), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo społeczne, pomoc dla opuszczających zakład penitencjarny, integracja cudzoziemców.

Zazwyczaj o pomocy aktywizacyjnej myśli się w kategorii kosztów. My podeszliśmy do sprawy z zupełnie innej strony i postawiliśmy sobie pytanie jakie są koszty niepodjęcia takich interwencji. Okazuje się na przykład, że niezaktywizowanie osoby np. długotrwale bezrobotnej wiąże się między innymi z tym, że w perspektywie kilkunastu lat będziemy mieli do czynienia z kosztem w postaci dzieci takiej osoby, które przejmują negatywne wzorce zachowań – wyjaśnia Wojciech Jagielski. Kalkulator był prezentowany między innymi na uniwersytetach w Paryżu i w Bilbao. Zwłaszcza Hiszpanie zainteresowali się innowacyjnym narzędziem.

Więcej kooperacji mniej konkurencji
Radomskie Centrum Przedsiębiorczości pracuje również w środowisku organizacji pozarządowych, podejmując działania, aby zmienić mentalność w dwóch sferach aktywności NGO-sów. Pierwszą z nich jest ekonomizacja. – Organizacja pozarządowa jest wtedy zasobna, kiedy potrafi ekonomizować efekty swojej pracy. Chodzi o to, aby konkurować podmiotami nastawionymi na zysk jakością i ceną świadczonych usług – mówi Jagielski.

Drugą bardzo ważną sferą działalności jest nakłanianie innych organizacji pozarządowych do pójścia w stronę kooperacji, a nie współzawodnictwa i konkurencji o granty. Ważny jest wspólny cel, który przyświeca organizacjom, a nie konkurencja o dofinansowanie. Instrumentem, który ma pomóc w realizacji tego celu jest Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych stworzona przez SRCP we współpracy z Stowarzyszeniem Towarzystwo Amicus i Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Radomskie Centrum Przedsiębiorczości jest też członkiem Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

Roczny horyzont planowania
Przed wejściem funduszy unijnych do Polski tworzyliśmy strategie rozwoju – stwierdza wiceprezes organizacji. Później organizacja miała o czynienia z tak niepewnym środowiskiem finansowania zewnętrznego, że długofalowe strategie miały nikłe szanse na realizację. Dlatego obecnie organizacja realizuje swoje zadania w oparciu o roczne plany działania.

Jednym z ważniejszych założeń na najbliższy czas jest współtworzenie Radomskiej Strefy Gospodarczej. Jest to samorządowy pomysł na stworzenie impulsu rozwojowego dla przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia w regionie. – Nie mamy do czynienia z geograficznym wyodrębnieniem jakiegoś terenu inwestycyjnego, raczej z funkcjonalną koncepcją opartą o zrównoważony rozwój – klaruje Jagielski.

W przyszłości Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zamierza stawiać na innowacje społeczne. – W Polsce z innowacjami nie jest najlepiej, a innowacje społeczne w ogóle są zaniedbywane. Jednak to one wydają się świetnym sposobem na rozwiązywanie wielu problemów społecznych, takich jak bezrobocie – pointuje.


Szymon Pulcyn
współpraca Kamil Fejfer

Źródło: FISE
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)