PORTAL PROWADZI
Łukasz Komuda
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2015
INSTYTUCJE RYNKU PRACY|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Sieć PIRP – kolektywna praca w praktyce

Fot. Magdalena Klaus

15–16 czerwca w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Delegaci organizacji mieli okazję się poznać, przedstawić profile ich działalności i swoje doświadczenia w dziedzinie lokalnej współpracy między NGO-sami oraz na styku organizacja pozarządowa – administracja publiczna. Odbyły się także wybory na członków Rady Sieci oraz wskazane zostały główne kierunki aktywności.

Pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia służył nawiązaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami przeszło 40 organizacji, które zgłosiły już swój akces do Sieci. Kontakt mailowy i telefoniczny to przecież mało, by się zrozumieć i budować trwalsze więzi. W Warsztacie Warszawskim, w którym spotkali się członkowie Sieci, gości przywitali organizatorzy – Magdalena Huszcza, wiceprezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). A także Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org oraz siecpirp.rynekpracy.org – strony, która będzie koncentrowała się na sprawach Sieci.

Głos zabrali również przedstawiciele partnerów FISE w projekcie budowy Sieci PIRP, czyli Agata Gawska, prezeska Fundacji Aktywizacja, oraz Piotr Kuźniak, prezes Fundacji Imago, którzy podsumowali krótko roczne wysiłki przy budowie sieci.

Różne doświadczenia, zbieżne punkty widzenia
W dalszej części spotkania uczestnicy chętnie opowiadali oni o przedsięwzięciach swoich fundacji i stowarzyszeń – wystarczy wspomnieć, że „rundka zapoznawcza”, w której każdy w kilku zdaniach miał scharakteryzować podmiot, którego był delegatem, trwała prawie godzinę. O sobie i realizowanych projektach mówiły osoby zarówno z organizacji dużych, dysponujących biurami w więcej niż jednym mieście i obejmujące projektami cały kraj, jak i małe, działające ściśle lokalnie. Reprezentanci PIRP z siedzibą w Warszawie wcale nie zdominowali spotkania, za to ponad połowa zgromadzonych delegatów wywodziła się z organizacji, które są obecne w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Mówi to wiele o wadze spotkania oraz samej sieci – już na początku Sieć PIRP zrzesza co dziesiątą pozarządową agencję zatrudnienia!

Pierwszy dzień nie miał sformalizowanego charakteru i w finałowej, najważniejszej części spotkania delegaci mogli porozmawiać swobodnie w podgrupach na wybrane tematy, poznać się lepiej i pożywić dzięki kateringowi zapewnianemu przez Kuchnię Czerwony Rower, prowadzoną przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – członka Sieci PIRP. Autor niniejszej relacji odnotował, że największe wzięcie miały śledziki.

Siedem obszarów działania
Drugi dzień spotkania, w którym przedstawiciele członków Sieci spotkali się w Centrum Zielna w Warszawie, przeznaczony został na pracę nad priorytetami działań sieci. Nad całością czuwała Magdalena Klaus, prezeska FISE, pełniąc rolę prowadzącej i moderatorki spotkania. Zanim jednak praca ruszyła, z prezentacją wystąpił Łukasz Komuda z FISE, który podsumował dane zebrane z wypełnionych przez członków Sieci formularzy. Grono członków może pochwalić się łączną liczbą beneficjentów swoich działań rzędu blisko 50 tys. osób, a zdolność zatrudnieniową oszacować można na ok. 3000 osób (analiza formularzy i dokumentacji trwa!).

Członkowie Sieci wsparcie kierują do przedstawicieli praktycznie każdej dającej się statystycznie wyróżnić grupy osób oddalonych od rynku pracy. Zasiadają przy tym w kilkudziesięciu różnych ciałach konsultacyjnych na poziomie zarówno centralnym, wojewódzkim, jak i powiatowym. Pokazuje to potencjał Sieci PIRP i jej możliwe znaczenie dla określania jakości współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i NGO-sami. Członkowie Sieci – choć działania rekrutacyjne skupiały się na Mazowszu i Śląsku – reprezentują sześć województw i mają swoje siedziby w przeszło 20 miejscowościach. Warto jednak podkreślić, że zgłoszenia cały czas napływają.

Pracę nad kierunkami aktywności Sieci w nadchodzących dwóch latach prowadzono w modelu warsztatowym. Delegaci podzielili się na siedem grup, z których każda analizowała jeden z obszarów działalności Sieci PIRP. Były to:

 1. reprezentowanie środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy i udział w dialogu z interesariuszami,
 2. edukacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 3. integracja środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
 4. standaryzacja usług i działania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
 5. podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego,
 6. podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym, a także monitorującym w obszarze tworzenia i wdrażania prawa oraz realizacji działań aktywizacyjnych,
 7. promocja Sieci oraz udziału trzeciego sektora w szeroko pojętych usługach rynku pracy.

W każdym z obszarów wskazano potencjalne pole aktywności – często zwracając uwagę na te sfery, które można rozwijać w zasadzie bezkosztowo. Przedstawiciele kilku grup roboczych, podsumowując owoce pracy warsztatowej, podkreślali konieczność poszukiwania źródeł finansowania Sieci – składki członkowskie, które mają zostać wprowadzone po 12 miesiącach funkcjonowania Sieci, będą zbyt skromne, by zapewnić dość środków na priorytetowe aktywności.

Wypracowane warsztatowo wskazówki mają być podstawą do opracowania planu działania Sieci – zajmie się tym w nadchodzących tygodniach Rada Sieci, której pierwsze spotkanie w pełnym składzie zaplanowane zostało na 8 lipca 2015 roku w Częstochowie.

Rada w pełnym składzie
Ostatnim punktem programu dwudniowego spotkania członków Sieci były wybory do wspomnianej Rady, odpowiedzialnej przede wszystkim za określanie planu pracy, podejmowanie strategicznych decyzji, oraz kontaktowanie się w imieniu Sieci z otoczeniem, w tym z administracją publiczną. Zgodnie z Regulaminem Sieci Rada ma mieć od sześciu do dziewięciu członków, przy czym w pierwszej dwuletniej kadencji trzy miejsca zostały obsadzone przez realizatorów projektu, dzięki któremu Sieć miała szansę powstać (FISE, Fundacji Imago i Fundacji Aktywizacja). Kolejne trzy miejsca zajęły organizacje pracujące przez przeszło pół roku nad kształtem Sieci, jej dokumentami i jej celami – kontynuując swoją misję. Mowa tu o Stowarzyszeniu SPOZA, Fundacji Bez Względu Na Niepogodę i Fundacji Innowacja i Wiedza.

Ostatnie trzy miejsca są fakultatywne – mogły zostać obsadzone, ale nie musiały. Kwestię tę pozostawiono w rękach delegatów obecnych na spotkaniu, ich zaangażowania i woli wspólnej pracy. Chętnych nie zabrakło i kandydaci starali się przekonać głosujących do swojej wizji działania Sieci, a także potencjalnego miejsca w podziale pracy Rady Sieci. Choć o miejsca rywalizowano, wszystko odbywało się w przyjaznej i życzliwej atmosferze oraz świadomości, że pracy nie zabraknie i chętni do działania dla dobra wspólnego mogą znaleźć swoje miejsce w przyszłych aktywnościach Sieci.
 

Wybory pozwoliły uzupełnić skład Rady Sieci, która ostatecznie liczy dziewięć organizacji:

 • FISE z Warszawy
 • Fundacja Imago z Wrocławia
 • Fundacja Aktywizacja z Warszawy
 • Stowarzyszenie SPOZA z Warszawy
 • Fundacja Bez Względu Na Niepogodę z Warszawy
 • Fundacja Innowacja i Wiedza z Warszawy
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z Warszawy
 • Fundacja „Pokolenia” z Katowic
 • Stowarzyszenie YAVA z Częstochowy

O pracach Rady Sieci będziemy informować na bieżąco – począwszy od jej pierwszego spotkania 8 lipca bieżącego roku w Częstochowie.

Wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania Sieci PIRP dziękujemy za aktywność i chęć wspólnej pracy. Dla wszystkich osób zaangażowanych w budowanie Sieci był to najlepszy dowód tego, że jest ona potrzebna i że wspólnym działaniem pozarządowe instytucje rynku pracy mogą osiągnąć więcej niż osobno.
 

Łukasz Komuda,

Źródło: FISE
POWIĄZANE PLIKI

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)