PORTAL PROWADZI
Monika Trzcińska
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014
INSTYTUCJE RYNKU PRACY|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|PRAWO|
Chcę się zarejestrować w KRAZ, ale...

Grafika: ŁK na bazie plakatu anonimowego autora (lic. C0)

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? A może prowadzi ona działalność odpłatną, albo ma tylko taką opcję otwartą w statucie? I nie wiesz co zrobić, by znaleźć się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia? Co ma być w KRS, jakie mają być PKD i jak sobie z tym wszystkim poradzić podpowiada Monika Trzcińska, radca prawny i ekspertka w zakresie zagadnień prawnych, które dotyczą NGOsów.

Tytułem wstępu od redakcji portalu Rynekpracy.org: Po publikacji tekstu p.t. Aktywizujesz bezrobotnych? Zarejestruj się! zachęcającego do rejestracji w KRAZ i opisującym w skrócie całą procedurę oraz obowiązki, jakie wynikają z rejestracji, otrzymaliśmy kilka bardzo szczegółowych pytań dotyczących szczególnych sytuacji, w jakich może znajdować się organizacja pozarządowa, która działa lub chciałaby działać w sferze usług agencji zatrudnienia. Ponieważ możliwych indywidualnych przypadków może być sporo, poprosiliśmy o pomoc eksperta: Monikę Trzcińską, która znając temat od podszewki, postanowiła odpowiedzieć na kilka typowych wątpliwości naszych czytelników. Przedstawiamy je poniżej w formule pytanie–odpowiedź.

 

Jesteśmy fundacją, która jednym z podstawowych celów działalności jest aktywizacja i integracja zawodowa, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a chcielibyśmy uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, czy jest to możliwe?

Jak najbardziej dokonanie takiego wpisu jest możliwe. Co do zasady, do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia wpisywane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia czterech rodzajów usług:
1) pośrednictwa pracy,
2) doradztwa personalnego,
3) poradnictwa zawodowego oraz
4) pracy tymczasowej.

Jednocześnie jednak zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 18 ust. 2) wpisowi do rejestru podlegają również inne podmioty szczegółowo wymienione w ustawie (w tym m.in. fundacje i stowarzyszenia), których statutowym celem jest świadczenie usług z zakresu: 1) pośrednictwa pracy, 2) doradztwa personalnego lub 3) poradnictwa zawodowego. Co istotne, nie dotyczy to usług pracy tymczasowej.

Oznacza to zatem, że organizacje takie jak fundacje czy stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej, natomiast zajmują się aktywizacją i integracją zawodową w ramach swojej działalności statutowej mogą uzyskać status agencji zatrudnienia jedynie w zakresie trzech wyżej wymienionych rodzajów usług (a nie czterech, jak byłoby to w przypadku, gdyby posiadały one status przedsiębiorcy).

O czym powinna pamiętać fundacja przy składaniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, w sytuacji w której nie prowadzi działalności gospodarczej.

W szczególności ze statutu fundacji powinno jasno wynikać, że celem organizacji jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego. Rekomenduje się, żeby zapisy w statucie były jak najbardziej przejrzyste i precyzyjne. Zbyt ogólny zapis może nastręczać wątpliwości interpretacyjne. Przykładowo zapis: „celem fundacji jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy” może okazać się niewystarczający. Trudno bowiem określić, jakiego rodzaju usługę charakteryzuje wspomniany zapis (tj. czy jest to pośrednictwo pracy, doradztwo personalne czy też poradnictwo zawodowe). Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie wprost, jakiego rodzaju działania są podejmowane przez fundację poprzez odniesienie do ww. usług.

Ze względów praktycznych, modelowy zapis mógłby być taki:
„Celem fundacji jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Fundacja realizuje swoje cele podejmując działania z zakresu pośrednictwa pracy/doradztwa personalnego/poradnictwa zawodowego”
lub
„Fundacja realizuje swoje cele podejmując działania polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu a także inicjowanie i organizowanie porad zawodowych i zajęć aktywizujących dla bezrobotnych” (poradnictwo zawodowe)

Reasumując, jeżeli cel fundacji jest opisany bardzo ogólnie (np. „Propagowanie aktywności osób niepełnosprawnych w szczególności w życiu zawodowym”) najlepiej go doprecyzować poprzez wskazanie konkretnych działań podejmowanych przez fundację zgodnych z zakresem działania agencji zatrudnienia. Działania te muszą być na tyle jasno sformułowane, aby dało się je zakwalifikować do zakresu danej usługi wskazanej w ustawie. Nie ma obowiązku wskazywanie wprost, że chodzi o pośrednictwo pracy lub doradztwo personalne ale z praktycznego punktu widzenia im mniej wątpliwości interpretacyjnych tym większa szansa na sprawną rejestrację.

Czy agencję zatrudnienia można prowadzić zarówno w ramach odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności statutowej?

Tak. Z tym zastrzeżeniem, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zakres odpłatności za poszczególne usługi. Co do zasady, usługi dla osób poszukujących pracy są bezpłatne.

Jesteśmy fundacją, organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność polegającą na aktywizacji bezrobotnych czy możemy ubiegać się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia?

Posiadanie statusu opp samo w sobie nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

A czy fundacja może prowadzić agencję zatrudnienia w ramach działalności gospodarczej?

Może, pod warunkiem że taką działalność gospodarczą wcześniej zarejestrowała w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W takim jednak przypadku, fundacja będzie traktowana jak każdy inny przedsiębiorca (podstawą wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia będą regulacje ogólne, nie zaś wspomniany wyżej art. 18 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który ma charakter wyjątkowy). Fundacja w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może również świadczyć usługi z zakresu pracy tymczasowej (usługi te nie mogą być świadczone przez podmioty niebędące przedsiębiorcami).

Co do zasady, usługi dla osób poszukujących pracy są bezpłatne.

Jesteśmy fundacją. Nie prowadzimy działalności gospodarczej ale taką działalność chcielibyśmy zacząć prowadzić, jednocześnie w ramach tej działalności chcielibyśmy prowadzić agencję zatrudnienia. Jakie kroki powinniśmy podjąć?

W pierwszej kolejności należy upewnić się czy treść statutu daje możliwości prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej. W przypadku fundacji, zapisy dotyczące działalności gospodarczej powinny pojawić się w statucie przynajmniej w dwóch miejscach. Przede wszystkim jako osobny paragraf czy rozdział poświęconym działalności gospodarczej (może być w formie załącznika do statutu), a poza tym przy źródłach majątku fundacji. Statut powinien wskazywać zakres, w jakim fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Najlepiej, aby zakres był określony w odniesieniu do obowiązujących kodów PKD. W przypadku agencji zatrudnienia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki, powinny być użyte następujące kody PKD:

Pośrednictwo pracy:
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Doradztwo personalne:
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Poradnictwo zawodowe
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

Praca tymczasowa:
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej

W drugiej kolejności należy podjąć kroki zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (fakt prowadzenia działalności należy zgłosić również do Urzędu Skarbowego jak i do GUS, gdzie należy uzyskać dodatkowy 14-cyfrowy numer REGON). Wszystkie czynności są dokonywana w ramach tzw. jednego okienka, co oznacza, że wszystkie wnioski i dokumenty powinny być złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, który następnie przekaże dokumenty odpowiednim organom.

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej z odpowiednim zakresem możliwe jest złożenie wniosku o wpis do rejestru.


Monika Trzcińska, radca prawny

Źródło: FISE
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)